Ninh Phước: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 2/8, UBND huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm, huyện Ninh Phước đã triển khai thực hiện 3 chương trình MTQG đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến ngày 19/7, huyện đã giải vốn sự nghiệp 3 chương trình MTQG đạt trên 14,5 tỷ đồng. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện đã đạt 29/36 nội dung và 6/9 tiêu chí, 8/8 xã được công nhận đạt chuẩn NTM theo chuẩn NTM cũ; công nhận 9 thôn đạt chuẩn NTM năm 2022, nâng số thôn đạt chuẩn thôn NTM lên 11 thôn.

UBND huyện Ninh Phước triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện các chương trình MTQG 6 tháng cuối năm 2023.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, huyện Ninh Phước tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát, đôn đốc xử lý những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chương trình MTQG; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn năm 2023; tranh thủ, huy động và lồng ghép các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội để đầu tư hoàn thiện và nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh…