Sở Nội vụ thông báo Tuyển dụng công chức tỉnh Ninh Thuận năm 2018

1. Đối tượng, điều kiện dự thi

Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự thi công chức năm 2018:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp vị trí việc làm cần tuyển dụng theo đúng quy định pháp luật.

- Không thuộc các trường hợp: Không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

2. Đăng ký dự thi

Cá nhân có nhu cầu cần xem thông tin chi tiết tại Thông báo số 07/TB-UBND ngày 12-1-2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận về các vấn đề có liên quan để đăng ký dự thi như: Chỉ tiêu và chuyên ngành tuyển dụng; tài liệu ôn thi; thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự thi, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến kỳ thi; môn thi, hình thức và nội dung thi…

Thông báo hiện được niêm yết tại Sở Nội vụ, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ (địa chỉ: http://ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonv/, tại Mục “Thi tuyển công chức năm 2018”).