Giải đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng

(NTO) Một số cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên thuộc các Trường học thuộc các bậc học trên địa bàn tỉnh hỏi: Nội dung báo cáo thành tích Trường tập thể lao động xuất sắc như thế nào?

Trả lời: Tiêu chuẩn Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” tại khoản 2, điều 21, Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng gồm:

1. Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ với Nhà nước.

2. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.

3. Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân trong tập thể, đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến hoặc Chiến sĩ tiên tiến.

Riêng đối với phòng chuyên môn thuộc cơ quan hành chính, cơ quan Đảng, Mặt trận và Đoàn thể có 100% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;

4. Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị xử phạt hành chính, bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc hình thức “chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa 6 tháng” trở lên (nếu là đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ Luật Lao động).

5. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Về nguyên tắc báo cáo thành tích đề nghị trường học đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” phải thể hiện đầy đủ nội dung theo các tiêu chí trên. Trong đó, chú ý các nội dung sau đây: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu dạy và học (đạt 100% KH trở lên); Kết quả thi đua của ban giám hiệu, giáo viên: 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ, 70% cá nhân trở lên trên tổng số cá nhân hưởng lương của trường đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; Tổ chức Đảng, các đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh./.