Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI)

(NTO) Ngày 7-1, Huyện ủy Ninh Sơn tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Huyện ủy Ninh Sơn Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Tại hội nghị, Huyện ủy Ninh Sơn cũng đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 12-10-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020) và Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 27-11-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng...

► Cùng ngày, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI) đến các đồng chí cấp ủy viên chi, đảng bộ trực thuộc.

Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI).

Tại hội nghị các đại biểu được thông tin nhanh về nội dung Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI): Tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Trung ương Đảng khóa XI; về công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Đồng chí Hồ Văn Hùng, Bí thư Đảng uỷ khối đề nghị cấp ủy chi, đảng bộ trực thuộc Khối tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI) đến toàn thể cán bộ, đảng viên và tích cực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.