Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về xây dựng Đảng vào cuộc sống

(NTO) Theo đánh giá của Tỉnh ủy, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015, công tác xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị ở tỉnh ta đã có chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đa số tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) được nâng lên, đã đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Điểm nhấn là đã bước đầu khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hằng năm qua phân tích chất lượng có trên 76% TCCSĐ trong sạch, vững mạnh và trên 77% đảng viên (ĐV) hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đáng chú ý là khối xã, phường, thị trấn, kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ từng năm cho thấy trung bình có trên 50% TCCSĐ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Trong công tác cán bộ, theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành trong nhiệm kỳ qua đã có bước phát triển đáng kể về số lượng và trình độ các mặt.

Trung tâm Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: V.Miên

Bước vào nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII về xây dựng Đảng đã đề ra chỉ tiêu hằng năm có 90% trở lên TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% đạt trong sạch, vững mạnh; 80% trở lên ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ và kết nạp từ 800-900 ĐV mới. Trong năm qua, trên cơ sở các nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết năm 2015 của Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng đã đạt nhiều kết quả khả quan, tạo được điểm nhấn của năm mở đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tính đến đầu tháng 11, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 822 ĐV, vượt 12,60% kế hoạch năm (chỉ tiêu kết nạp 730 ĐV), đáng phấn khởi là trong đó có 235 ĐV kết nạp tại các TCCSĐ cấp xã, đạt 97,92% chỉ tiêu kế hoạch. Qua đánh giá bước đầu, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đều hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp ĐV của năm 2015. Nhiều Đảng bộ đã làm tốt công tác kết nạp ĐV đúng theo yêu cầu cơ cấu từ đầu năm, điển hình như Đảng bộ huyện Ninh Hải không chỉ kết nạp ĐV vượt chỉ tiêu tỉnh giao mà còn tập trung phát triển ĐV phần lớn trong lực lượng dân quân, trong đội ngũ cán bộ thôn, khu phố, trong các thanh niên địa phương hoặc các vị trí cán bộ trọng yếu trong hệ thống chính trị. Vai trò hạt nhân lãnh đạo, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với Nhân dân từng bước thể hiện rõ ngay từ hoạt động của các chi bộ thôn, khu phố. Nhiều chi bộ đã tập trung lãnh đạo Nhân dân thực hiện hiệu quả việc phát huy dân chủ, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh của đảng bộ địa phương cơ sở.

Thực hiện công tác cán bộ, trong năm 2015, các cấp ủy đơn vị, địa phương đã cử 29 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị, 130 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị; 7 cán bộ bồi dưỡng chức danh trưởng, phó Ban đảng huyện ủy và tương đương. Ngoài ra, còn cử 4 cán bộ, công chức đi học và thi cao học; 1 cán bộ bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa VI; 6 cán bộ, công chức bồi dưỡng chuyên viên cao cấp… Nhìn chung công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ đã có những chuyển biến tiến bộ, góp phần tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra ở tỉnh ta. Qua đó, từng bước hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ, có trình độ, năng động, nhiệt tình, có bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đúng theo tinh thần nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định.

Với kết quả đạt được qua năm đầu khởi động đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống, đã tạo ra tiền đề quan trọng cho toàn Đảng bộ tỉnh ta bước vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2016 với quyết tâm chính trị cao nhất. Theo đó, cùng với nhiệm vụ trọng tâm sắp xếp củng cố, kiện toàn nhân sự các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ chính trị và giới thiệu nhân sự diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.