Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

(NTO) Trong hai ngày 1 và 2-12, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức 4 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 cho toàn thể đảng viên trong đảng bộ. Trong đó có 1 lớp dành cho cán bộ chủ chốt thuộc Đảng ủy Khối và các chi, đảng bộ cơ sở và 3 lớp dành cho đảng viên.

 
Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Ảnh: Văn Miên

Các đại biểu được học tập, quán triệt nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XII; các nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và được Đại hội thống nhất thông qua. Các đại biểu cũng được quán triệt nội dung Chương trình hành động số 13 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.