Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

(NTO) Những năm qua, ý thức được tầm quan trọng của lực lượng cán bộ nữ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tổ chức Hội LHPN các cấp đã tăng cường và đẩy mạnh các hoạt động của Hội và đặc biệt chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ nữ, cán bộ Hội nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đến nay, chất lượng đội ngũ cán bộ nữ nói chung ngày càng được nâng cao, đa số có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có quan hệ gắn bó với Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm. Khả năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành có chuyển biến rõ nét trên nhiều mặt; đa số cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý đều có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đối với công việc được giao; tích cực, phấn đấu rèn luyện, phát huy tốt tính chủ động trong tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

 
Những năm qua, Hội LHPN các cấp luôn tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ nữ,
cán bộ Hội nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Trong ảnh: Cán bộ nữ Viện Nghiên cứu Cây bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố chạy PCR kiểm tra gene kháng thuốc trừ cỏ của giống bông.
Ảnh: Văn Miên

Đội ngũ cán bộ Hội đã có sự trưởng thành về nhiều mặt, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao, nắm vững sứ mệnh, mục tiêu của tổ chức Hội; đa số cán bộ Hội có tinh thần đoàn kết nội bộ, có trình độ, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác phụ nữ, được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm, chủ động trong công việc, biết phát hiện vấn đề, có năng lực triển khai nhiệm vụ; phong cách làm việc tận tụy, tâm huyết, nhiệt tình, có trách nhiệm, có uy tín, sâu sát, gần gũi với cơ sở, với hội viên; tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, đúng với phong cách làm việc của cán bộ dân vận mà Chủ tịch Hồ Minh đã từng đánh giá: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Tổ chức Hội luôn là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được các cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao.

Hiện nay, số lượng cán bộ nữ của toàn tỉnh ngày càng tăng lên; tính đến đầu năm 2014, toàn tỉnh có 4.386 nữ/8.556 cán bộ, công chức, viên chức (chiếm tỷ lệ 51,3%). Cán bộ lãnh đạo sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh, huyện, thành phố (diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) có 30 nữ/291 đồng chí (chiếm tỷ lệ 23,73%).

Công tác phát triển đảng viên nữ được chú trọng, hàng năm tỷ lệ nữ được kết nạp Đảng chiếm khoảng 40% so với tổng số đảng viên được kết nạp. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.313 đảng viên nữ trên tổng số 4.386 đảng viên (chiếm tỷ lệ 30%).

Đối với lực lượng cán bộ Hội, Đảng, đoàn, Ban Thường vụ Hội LHPN các cấp đã tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, tranh thủ nguồn kinh phí đào tạo của Trung ương, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội nắm vững về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn, trình độ về lý luận chính trị, nhất là cán bộ vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, cán bộ cấp cơ sở. Hiện nay, 100% cán bộ Hội chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và 92% cán bộ Hội cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh theo quy định của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Phát huy những kết quả đã đạt được, để công tác cán bộ nữ, cán bộ Hội ngày càng phát triển và phát triển vững chắc, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, chúng tôi đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ Hội như sau:

Một là, tạo nguồn cán bộ nữ trẻ có năng lực, tâm huyết từ phong trào quần chúng, sinh viên nữ thuộc diện thu hút của tỉnh có khả năng, sở trường và chuyên môn phù hợp. Không phân biệt về giới trong tuyển dụng công chức, viên chức (trừ những ngành nghề đặc thù theo giới). Riêng ở cấp xã cần có chính sách ưu tiên tuyển dụng sinh viên nữ tốt nghiệp đại học, cao đẳng để tạo nguồn lâu dài.

Hai là, tăng cường luân chuyển cán bộ nữ là lãnh đạo, quản lý để đào tạo qua thực tiễn giúp họ sớm trưởng thành, chuẩn bị dự nguồn cho các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ nữ trẻ tuổi trong quy hoạch, có chiều hướng phát triển tốt để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hoặc luân chuyển. Việc luân chuyển cần có kế hoạch cụ thể bảo đảm một thời gian nhất định (theo quy định từ 3-5 năm) với mục đích bổ sung, tăng cường cán bộ có năng lực tốt hơn cho địa phương, đơn vị.

Ba là, xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách về phát triển nguồn nhân lực cán bộ nữ. Tăng đầu tư ngân sách cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ.

Bốn là, nâng cao vị trí, vai trò của Hội LHPN, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp. Đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, Nhân dân nhận thức đúng về bình đẳng giới, ý nghĩa, vai trò của cán bộ nữ. Các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và các đề án đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ nữ. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp rà soát các chính sách, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm để có chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung kịp thời nhằm nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ cho Đại hội Đảng bộ các cấp, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp.

Năm là, có quy định, quy chế cụ thể trong công tác quản lý, khen thưởng, kỷ luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác cán bộ nữ, nhất là công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển của cấp ủy, chính quyền các cấp. Có chế tài khen thưởng, xử phạt cụ thể đối với các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về cán bộ nữ, công tác cán bộ nữ. Thực hiện việc lấy công tác cán bộ nữ là một trong những tiêu chí đánh giá sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị; khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt và xử lý kỷ luật nghiêm những trường hợp vi phạm. Chấn chỉnh kỷ cương, phong cách lãnh đạo, điều hành của cán bộ nữ, khắc phục tình trạng níu kéo, không thừa nhận lẫn nhau. Hằng năm tổ chức vinh danh những tấm gương phụ nữ tiêu biểu có nhiều hoạt động đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương, đơn vị và sự tiến bộ của phụ nữ; tạo phong trào thi đua, môi trường làm việc sôi nổi, tích cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh, nhất là cho cán bộ nữ.