Các đơn vị LLVT tỉnh: Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

(NTO) Đại hội các tổ chức Đảng trong LLVT tỉnh và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra nhiều giải pháp trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng LLVT tỉnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Các cháu thiếu niên phường Đô Vinh chúc mừng Đại hội Đảng bộ Trung đoàn 896.

Đảng ủy Quân sự tỉnh và 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh và Đại hội ở cấp mình, xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện, phân công cơ quan chủ trì, cơ quan thực hiện và quy định rõ thời gian hoàn thành. Xác định việc xây dựng nghị quyết lãnh đạo là một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, do vậy, các cấp ủy Đảng đã tập trung cho công tác xây dựng Nghị quyết. Đến nay, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng đã ban hành Quy chế lãnh đạo của cấp ủy đối với các mặt công tác trọng yếu như: Quy chế lãnh đạo công tác cán bộ, Quy chế lãnh đạo công tác tài chính, Quy chế lãnh đạo công tác xây dựng cơ bản… Ngoài ra, trong nghị quyết thường kỳ hàng tháng, hàng quý, các cấp ủy Đảng cũng đã xác định tốt việc lãnh đạo thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra; tập trung đột phá vào những khâu khó, khâu yếu, mặt yếu. Những nội dung, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội, sát đúng với thực tế từng cơ quan, đơn vị.

Để tạo được sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện Nghị quyết, sau Đại hội, các cấp ủy Đảng, chỉ huy các đơn vị, cơ quan chính trị các cấp đã chú trọng làm tốt việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là đối với cán bộ chủ trì, chủ chốt ở các cấp. Bằng nhiều hình thức, biện pháp sinh động, phong phú, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội đi sâu vào đời sống sinh hoạt bộ đội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt việc giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, nhằm khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của từng đơn vị để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội.

Với tinh thần và khí thế trên sẽ tạo động lực, khơi dậy sức mạnh tổng hợp để các cấp ủy, tổ chức Đảng trong LLVT tỉnh lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.