Giải đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng

(NTO) Hỏi: Bà Nguyễn Thị Đông Hà, UBND phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và một số cán bộ, công chức các sở ban ngành tỉnh hỏi: Một đối tượng trong năm có thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực thì được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng bao nhiêu lần?

Trả lời: Căn cứ qui định tại khoản 2, điều 4, Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận về ban hành Qui chế Thi đua, Khen thưởng thì một trong những nguyên tắc xét khen thưởng là:

“ Một hình thức khen thưởng không trình quá hai lần cho một đối tượng trong một năm (trừ khen thưởng đột xuất).”

Theo qui định trên thì các đối tượng (bao gồm các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và cá nhân) trên địa bàn tỉnh trong một năm được trình tối đa cho 01 đối tượng 02 hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh (tính chung cho cả hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua). Hai hình thức khen thưởng này được áp dụng cho khen thưởng năm công tác và khen thưởng thi đua chuyên đề không tính cho khen thưởng đột xuất như khen thưởng phục vụ lễ 1-4, khen hành động bảo vệ tài sản của nhân dân, tài sản của tập thể và Nhà nước; cứu người, bắt tội phạm, phòng chống lụt, bão, hạn hán, hỏa hoạn; gương người tốt, việc tốt.