Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế

Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế sẽ họp định kỳ 6 tháng một lần. Trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo có thể triệu tập họp bất thường.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế, trong đó quy định nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nội dung và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo giúp Trưởng Ban trực tiếp điều phối các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện chính sách về trang thiết bị y tế, kế hoạch quốc gia về trang thiết bị y tế đã được phê duyệt; tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về các chủ trương, chính sách, cơ chế, giải pháp về nghiên cứu, chế tạo, sản xuất và sử dụng trang thiết bị y tế.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo chủ động đề xuất ý kiến, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và các vấn đề có liên quan đến chính sách về trang thiết bị y tế.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Bộ Y tế.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện chính sách về trang thiết bị y tế của cơ quan mình; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Nguồn www.chinhphu.vn