Quy định mới về tổ chức, biên chế của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT- BGGĐT- BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo thay thế Thông tư 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008.

Về cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, theo Thông tư 35 thì căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm cụ thể của từng địa phương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng, tên gọi các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở nhưng tổng số không quá 6 phòng; đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, không quá 7 phòng. Theo quy định mới tại Thông tư 47 không giới hạn số lượng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở.

Quy định về Lãnh đạo Sở, Thông tư 47 nêu rõ, Sở Giáo dục và Đào tạo có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc; đối với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh không quá 4 Phó Giám đốc.

Căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý biên chế công chức, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng vị trí làm việc và cơ cấu công chức theo ngạch, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và quyết định số biên chế công chức hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm đủ biên chế công chức theo vị trí việc làm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng có Trưởng phòng và không quá 3 Phó Trưởng phòng. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ bao gồm 15 nội dung thay cho 13 nội dung như quy định tại Thông tư 35.

Về biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thông tư 47 nêu rõ, căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý biên chế công chức, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ xác định vị trí làm việc và cơ cấu công chức theo ngạch, trình UBND cấp huyện phê duyệt và quyết định số biên chế công chức hàng năm của Phòng Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm đủ biên chế công chức theo vị trí việc làm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thông tư 47 được ký ban hành ngày 19-10-2011 và có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Nguồn Báo SGGP