Phát triển giống cây trồng làm nguyên liệu cho ngành nhiên liệu sinh học

Ngày 22-8, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đẩy mạnh các chương trình nghiên cứu, nhập khẩu, phát triển các nguồn giống cây trồng năng suất cao làm nguyên liệu cho ngành nhiên liệu sinh học.

Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể ngành nông nghiệp cả nước, Quy hoạch sản xuất cồn nhiên liệu sinh học, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố và các chủ đầu tư quy hoạch vùng nguyên liệu cho các dự án nhiên liệu sinh học, đảm bảo công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Các Bộ, ngành, địa phương quan tâm, chỉ đạo áp dụng các cơ chế, chính sách khuyến khích sản xuất, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học đối với dự án phát triển nhiên liệu sinh học thuộc ngành, địa phương quản lý.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động triển khai các nội dung của Đề án Phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025. Bộ Công Thương theo dõi, định kỳ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015 tầm nhìn 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20/11/2007, giai đoạn 2011-2015, Việt Nam sẽ sản xuất 150 nghìn tấn nhiên liệu sinh học. Đến năm 2025, sẽ sản xuất 1,8 triệu tấn, đáp ứng khoảng 5% nhu cầu cả nước.

Nguồn www.chinhphu.vn