Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 15.644 điểm cầu với hơn 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham gia. Dự và chỉ đạo hội nghị ở điểm cầu trung tâm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tô Lâm, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư.

Ở điểm cầu tỉnh Ninh Thuận, tham dự có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên và lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW. Qua đó khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng về đạo đức cách mạng và thực hành các chuẩn mực đạo đức cách mạng trong Đảng, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh Ninh Thuận.

Tiếp đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW nhằm định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW là những văn bản hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; giúp các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Với phương châm “Nâng cao nhận thức, nắm chắc, hiểu sâu, tổ chức thực hiện tốt”, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên tuyền, thực hiện nghiêm các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị. Đối với Quy định số 144-QĐ/TW cần đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, phải không ngừng tu dưỡng, tự soi, tự sửa; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với đó đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên tuyền để nhân dân nhận thức rõ hơn quyết tâm chính trị của Đảng, làm cho Đảng ta “là đạo đức, văn minh”, từ đó tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chuẩn mực đạo đức trong Đảng, trong cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng đang đến gần, để bảo đảm sự thành công của Đại hội đảng các cấp, các cấp ủy, tổ chức đảng cần nắm vững 6 nội dung cốt lõi của Chỉ thị 35-CT/TW và ý chí chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa phù hợp thực tiễn, đặc điểm địa phương, đơn vị; lãnh đạo chuẩn bị tốt dự thảo văn kiện trình đại hội, làm tốt công tác lấy ý kiến góp ý xây dựng văn kiện trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cấp mình. Lưu ý nâng cao chất lượng báo cáo chính trị trung tâm và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy khóa trước phải có tính chiến đấu cao, đánh giá đúng thực chất kết quả, ưu khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra giải pháp. Trong công tác nhân sự Đại hội đảng, phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, dân chủ, minh bạch, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đồng thời đảm bảo đúng cơ cấu, tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng. Bên cạnh đó, cần tập trung lãnh đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; giữ vững đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt các nội dung, nhất là 2 nội dung then chốt là văn kiện và nhân sự. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan Trung ương theo chức năng, quyền hạn sớm ban hành hướng dẫn cho các cấp làm cơ sở để tiếp tục quán triệt, nghiên cứu, tuyên truyền, triển khai, cụ thể hóa ở cấp mình.

* Cũng trong sáng ngày 9/7, Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức kết nối trực tuyến hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tham dự có các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Các đại biểu dự hội nghị kết nối trực tuyến tại Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.