Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 78

Ngày 22/5, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 78.

Tham gia lớp học có 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, thành phố. Trong thời gian đào tạo, các học viên được học tập, nghiên cứu sâu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quản lý hành chính Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và kỹ năng lãnh đạo...

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao quyết định giao nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự lớp.

Bên cạnh những kiến thức lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, học viên còn đi thực tế nghiên cứu những vấn đề về tình hình nhiệm vụ ở địa phương, cơ sở nhằm trang bị cho học viên vốn kiến thức toàn diện về lý luận, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao.