Đảng ủy Công an tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 22/4, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024 cho 24 cán bộ, chiến sĩ là đoàn viên ưu tú, là cảm tình Đảng đang công tác tại Công an tỉnh.

Theo chương trình, thời gian học tập là 5 ngày, với 6 chuyên đề theo Chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; tình hình ANTT ở địa phương và chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Công an tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Đây là một trong những nội dung của công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức thường kỳ hằng năm, nhằm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn phát triển đảng viên theo quy định.