Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh quý I năm 2024

Ngày 19/4, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH) tỉnh quý I/2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy.

Thực hiện nhiệm vụ quý I, Mặt trận và các đoàn thể CT-XH tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm để tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, qua đó đạt được những kết quả tích cực, trọng tâm là việc thực hiện nhiệm vụ theo Công văn số 4934-CV/TU của Tỉnh ủy về danh mục nhiệm vụ trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024. Việc thực hiện các nội dung công việc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cơ bản đạt yêu cầu. Mặt trận và các đoàn thể CT-XH tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình công tác của từng cơ quan, đơn vị cơ bản hoàn thành đảm bảo về mặt chất lượng và thời gian.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Phạm Lâm

Phát biểu kết luận buổi giao ban, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, kết quả mà Mặt trận và các đoàn thể CT-XH đạt được thời gian qua; đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế các cơ quan, đơn vị cần khắc phục. Về phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024, đồng chí đề nghị Mặt trận và các đoàn thể CT-XH tỉnh tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp hội viên, nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động; rà soát, phát động các phong trào thi đua phù hợp với từng nhóm đối tượng; chú trọng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, cá nhân tiêu biểu để tạo sự lan tỏa. Cùng với đó, Mặt trận và các đoàn thể CT-XH tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối lớn của Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của Mặt trận và các đoàn thể CT-XH để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.