Ninh Thuận xếp thứ 6 cả nước về Chỉ số PAPI năm 2023

Chỉ số tổng hợp Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023 của tỉnh Ninh Thuận đạt 45,5054 điểm. Với kết quả này, Ninh Thuận xếp thứ 6 cả nước và đứng đầu các tỉnh Nam Trung Bộ về Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Kết quả xếp hạng PAPI được khảo sát đánh giá trên 8 chỉ số gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử. Qua phân tích cho thấy, năm 2023, Ninh Thuận có 3/8 chỉ số thành phần tăng hạng so với năm 2022. Có 1 chỉ số giảm thứ hạng so với năm 2022 là chỉ quản trị điện tử. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Ninh Thuận có Chỉ số PAPI nằm trong tốp 6 của cả nước.

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là công cụ người dân tham gia giám sát hiệu quả của chính quyền trong việc thực thi chính sách đến cấp cơ sở; khảo sát PAPI đã tiến hành trên phạm vi toàn quốc từ năm 2011. Năm 2023, có 19.536 người dân được lựa chọn ngẫu nhiên đã tham gia khảo sát PAPI.