Huyện ủy Ninh Phước: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II

Ngày 2/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Phước tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 20 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024. Đồng thời gắn tổng kết Nghị quyết số 33 NQ/TW, ngày 9/6/2014, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nưóc.

Trong quý I- 2024, Đảng bộ, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp ngay từ đầu năm, cùng với sự nỗ lực và tinh thần chủ động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, các doanh nghiệp đã tạo được sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất 3.613,19 tỷ đồng, tăng 8,68% so với cùng kỳ năm 2023. Sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024 với diện tích cây hàng năm 8.095 ha; đẩy mạnh nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả trong nông nghiệp gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm. Thu ngân sách trên địa bàn 29 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; kịp thời cụ thể hóa triển khai thực hiện các chỉ thị, quy định, kết luận, nghị quyết của cấp trên.

Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Phước tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 20.

Trong quý II/2024, Huyện ủy Ninh Phước chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương năm 2024. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV”; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2024 gắn với công tác phòng, chống hạn; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thủy sản…

Theo báo cáo của Huyện ủy Ninh Phước, qua 10 năm triển khai Nghị quyết số 33 NQ/TW vào thực tiễn cuộc sống, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đoàn kết thực hiện quả chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, chú trọng phát triển văn hóa truyền thống dân tộc Chăm và Raglai. Chất lượng hoạt động văn hóa được nâng lên, các thiết chế văn hóa được đầu tư từ nguồn ngân sách và xã hội hóa…Trong thời gian tới, Huyện ủy Ninh Phước tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Nghị quyết số 33 NQ/TW. Huy động sức mạnh toàn xã hội xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tích cực góp phần xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh trên địa bàn huyện.