Thông báo lấy ý kiến nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng.

Trên cơ sở đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 03/TTr-VPUB ngày 5/3/2024; đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 904/TTr-STC ngày 12/3/2024.

Hiện Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba đối với 3 cá nhân có tên sau:

1. Khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với ông TRẦN QUỐC NAM, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích công tác từ năm 2019 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 43 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

2. Khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ông NGUYỄN LONG BIÊN, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích công tác từ năm 2017 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm e khoản 1 Điều 44 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

3. Khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ông NGUYỄN VĂN NHỰT, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính về thành tích công tác từ năm 2018 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm e khoản 1 Điều 44 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

Để việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và đúng quy định, Sở Nội vụ thông báo, nếu tổ chức, cá nhân có ý kiến đối với các cá nhân có tên nêu trên đề nghị phản ánh trực tiếp về Sở Nội vụ, trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày 18/3/2024) để tổng hợp đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.