Tin tổng hợp

* Theo đánh giá của Tỉnh ủy, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đến nay, năng lực dự báo, tổ chức thực hiện và chất lượng công tác hoạch định đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn đất nước, của tỉnh và xu hướng phát triển của thời đại được nâng lên rõ rệt. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy đã tập trung ban hành các nghị quyết, chỉ thị... để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV vào thực tiễn cuộc sống (đã ban hành 29 nghị quyết chuyên đề, 10 chương trình hành động, 06 đề án, 55 chỉ thị, 259 kế hoạch); đã tạo cơ sở chính trị quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của tỉnh. Đến nay toàn Đảng bộ đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương về phát triển nhanh các nhóm ngành đột phá, trụ cột về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và các dự án động lực thay thế... đã mang lại kết quả tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Ngư dân Đông Hải (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) khai thác đạt sản lượng cao. Ảnh: Văn Nỷ

* Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh tổ chức được 782 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng, các hội, đoàn thể cơ sở cho 58.340 học viên; trong đó có 14 lớp sơ cấp lý luận chính trị với 825 học viên và 20 lớp trung cấp lý luận chính trị với 1.347 học viên. Ngoài ra, đã mở các lớp thông tin thời sự, nhằm cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, chính trị - xã hội của Tỉnh; các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong hoạt động đối ngoại và vấn đề Biển Đông… góp phần nâng cao nhận thức, tạo động lực và cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, hầu hết các nghị quyết, chỉ thị, văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy đều được các cấp ủy tổ chức triển khai học tập, quán triệt và tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập luôn đạt trên 96% trên tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ. Sau học tập hầu hết các cấp ủy đều chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện để sớm đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống; đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng nhằm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trong quá trình lãnh đạo thực hiện.