Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em (CSGD&BVTE) đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (Chỉ thị 28); ngày 20/2/2024, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ký ban hành Kế hoạch số 273-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện nội dung nêu trên.

Để tập trung quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 28, tạo chuyển biến về nhận thức và thống nhất trong hành động của hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh đối với công tác CSGD&BVTE, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các sở, ban, ngành nghiêm túc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng sát với thực tiễn địa phương, đơn vị; nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với sự phát triển của thế hệ tương lai gắn với phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và vận động nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp nâng cao hiệu quả công tác CSGD&BVTE, bảo đảm cho trẻ em được thụ hưởng lợi ích tốt nhất, không bị phân biệt đối xử, được bày tỏ ý kiến và được lắng nghe.

Hoạt động ngoại khóa của các cháu Trường Mẫu giáo Phước Hữu (Ninh Phước). Ảnh: S.Ngọc

Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật liên quan đến công tác CSGD&BVTE phù hợp giai đoạn mới. Đổi mới cơ chế, chính sách xã hội hóa, khuyến khích, huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, xã hội tham gia, phối hợp thực hiện tốt các chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, mô hình CSGD&BVTE. Bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách nhà nước, phân bổ nguồn lực hợp lý trong thực hiện chính sách đối với trẻ em; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, công trình phúc lợi, cung cấp dịch vụ xã hội, dịch vụ y tế, giáo dục, vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao cho trẻ em, nhất là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới biển. Quan tâm đầu tư, sửa chữa nhà thiếu nhi của tỉnh, huyện; đẩy mạnh xã hội hóa thu hút đầu tư xây dựng khu vui chơi cho trẻ em; đầu tư hồ bơi theo quy chuẩn và tổ chức dạy kỹ năng bơi cho trẻ, hạn chế tình trạng đuối nước.

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cấp tỉnh, tạo sự đồng bộ trong thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác CSGD&BVTE; bảo đảm trẻ em phải là trung tâm của chính sách, chiến lược phát triển; được ưu tiên lồng ghép trong chiến lược, kế hoạch, mục tiêu phát triển của tỉnh, ngành, địa phương. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, kịp thời Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030, Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030, Chương trình can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030, Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Chương trình chăm sóc sức khoẻ tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030 và các chương trình, kế hoạch khác có liên quan đến trẻ em. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về trẻ em theo hướng tinh gọn, đầy đủ, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đổi mới phương thức quản lý, điều hành, phối hợp.

Tăng cường phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước để nâng cao hiệu quả quản lý đối với công tác CSGD&BVTE; khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu về trẻ em liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về trẻ em; quản lý chặt chẽ các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo trợ, các hoạt động xã hội, từ thiện và các hoạt động khác liên quan đến trẻ em. Nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch tạo sự đồng bộ, phát triển liên tục từ những năm đầu đời đến khi trưởng thành của trẻ em.

Tiếp tục đẩy mạnh phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi; phát triển hệ thống phúc lợi, dịch vụ xã hội cho trẻ em theo hướng liên thông, chất lượng, thuận lợi trong tiếp cận. Tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, nêu cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, chuẩn bị cho trẻ em sống có trách nhiệm, thực hiện bổn phận với gia đình, nhà trường, cộng đồng, xã hội, quê hương đất nước phù hợp với lứa tuổi...

Về nhiệm vụ cụ thể, các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị 28 và Kế hoạch số 273-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; xây dựng kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn, đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, xem xét trách nhiệm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định trong công tác CSGD&BVTE.

Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa các nội dung của kế hoạch vào các nghị quyết liên quan của HĐND tỉnh; chỉ đạo rà soát các cơ chế, chính sách và ban hành các văn bản cụ thể hóa các quy định của pháp luật có liên quan để triển khai thực hiện; đồng thời tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về trẻ em; xây dựng và hoàn thiện chính sách cho đội ngũ làm công tác trẻ em; lồng ghép, phân bổ nguồn lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong chính sách, pháp luật, chiến lược, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; rà soát kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới luật có liên quan; đánh giá tác động đến trẻ em trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác CSGD&BVTE. Chủ trì, phối hợp với các ban đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 28 và Kế hoạch số 273-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện.

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh và cấp ủy các tổ chức chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với những vấn đề liên quan đến trẻ em; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chỉ thị 28 và Kế hoạch số 273-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 28 và Kế hoạch số 273-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; định hướng, chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về công tác CSGD&BVTE; thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo định kỳ.