Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

Ngày 19/2/2024, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ký ban hành Kế hoạch số 272-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

I- Mục đích, yêu cầu

1. Tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và xã hội về các quan điểm, mục tiêu, giải pháp, vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước và của tỉnh.

2. Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW nhằm tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện đạt kết quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh.

3. Các cấp, các ngành và địa phương bám sát Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra mục tiêu, lộ trình triển khai thực hiện, xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp, hiệu quả và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 41-NQ/TW gắn với các chủ trương, đường lối của Đảng liên quan.

II- Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát. Phát triển đội ngũ doanh nhân của tỉnh ngày một lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2030. Phát triển đội ngũ doanh nhân của tỉnh có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu phát triển của tỉnh; chú trọng phát triển số lượng doanh nghiệp có quy mô, năng lực khá trở lên làm nòng cốt và nhân tố đóng góp quan trọng cho nền kinh tế và tham gia trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp của tỉnh, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt ứng dụng công nghệ hiện đại để sản xuất, chế biển nha đam xuất khẩu. Ảnh: Văn Nỷ

- Tầm nhìn đến năm 2045. Phát triển đội ngũ doanh nhân của tỉnh có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín trong khu vực miền Trung và trong nước; một số doanh nghiệp có thương hiệu đạt tầm quốc gia và khu vực, giữ vai trò quan trọng trong một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp trong nước, có năng lực cạnh tranh quốc tế và tham gia vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

III- Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển của tỉnh Ninh Thuận

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung tuyên truyền, vận động đội ngũ doanh nhân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, sứ mệnh, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, nêu cao tinh thần yêu nước, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Khuyến khích đội ngũ doanh nhân phấn đấu, xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm xã hội, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc thông tin, tuyên truyền, cổ vũ đội ngũ doanh nhân. Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; chú trọng tôn vinh, biểu dương các tấm gương doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động hiệu quả, có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến

Đẩy mạnh thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PCI của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung cải cách thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nhân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, đối tượng phục vụ. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy....

Thường xuyên rà soát các quy định của pháp luật, kiến nghị hoàn thiện thể chế phát triển, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, pháp luật về sở hữu, quyền tự do kinh doanh, bảo hộ quyền tài sản hợp pháp, khởi nghiệp, bổ sung chế tài kinh tế phù hợp để xử lý vi phạm, không hình sự hoá quan hệ kinh té, Rà soát, đề xuất bãi bỏ những thủ tục hành chính chồng chéo, mâu thuẫn đang gây cản trở, khó khăn bất cập, là rào cản đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực về đầu tư, đất đai, tài chính, công nghệ, Định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn liên quan đến môi trường kinh doanh của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển; kiên quyết xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, cản trở, tiêu cực đối với doanh nhân, doanh nghiệp.

Triển khai có hiệu quả chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đồng bộ, ổn định, thống nhất; bảo đảm minh bạch, bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực về đất đai, tài chính, công nghệ, nhân lực, hỗ trợ mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng và bảo vệ thương hiệu; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Quan tâm xây dựng, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, các mô hình, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mới. Tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch trong quan hệ giữa các cơ quan Nhà nước, công chức, viên chức với doanh nhân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, cản trở, tham nhũng, tiêu cực đối với doanh nhân, doanh nghiệp. Phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ngành trong giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến doanh nhân, doanh nghiệp.

3. Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới

Xây dựng đội ngũ doanh nhân của tỉnh lớn mạnh, ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn mới. Có chính sách đột phá để hình thành, phát triển doanh nghiệp dân tộc, doanh nghiệp quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu, có vị thế quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp. Có chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh, năng lực sản xuất, phát triển mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Triển khai, thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ phụ nữ, thanh niên khởi nghiệp của Trung ương và của tỉnh; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong toàn tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực mới, trong thế hệ trẻ. Quan tâm, ưu tiên hỗ trợ phát triển doanh nhân nữ, doanh nhân trẻ, doanh nhân là người dân tộc thiểu số, doanh nhân hoạt động ở địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Tạo điều kiện để đội ngũ doanh nhân có đại diện tham gia trong các cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức hợp pháp khác có liên quan.

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh, năng lực sản xuất, phát triển mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Khuyến khích hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp; quan tâm phát triển kinh tế hợp tác, trong đó nòng cốt là hợp tác xã.

4. Xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, văn hoá kinh doanh và vận động đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp phấn đấu thực hiện chuẩn mực đạo đức, văn hoá kinh doanh, gắn với phát triển bền vững doanh nghiệp phát huy bản sắc dân tộc và tiếp cận được tinh hoa văn hoá kinh doanh thế giới là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài trong xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận. Lấy đạo đức, văn hoá kinh doanh làm cốt lõi, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật; nâng cao vai trò của doanh nhân đóng góp cho ngoại giao kinh tế, đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh quê hương đất nước, văn hoá con người Ninh Thuận nói riêng và Việt Nam nói chung.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nhân, doanh nghiệp đối với xã hội, nhất là trong cung ứng sản phẩm, dịch vụ bảo đảm chất lượng; giữ gìn uy tín, thương hiệu doanh nghiệp; bảo đảm lợi ích kinh tế song hành với chú trọng bảo vệ môi trường; lên án, ngăn chặn, kiên quyết xử lý doanh nhân, doanh nghiệp vi phạm đạo đức, văn hoá kinh doanh, vi phạm pháp luật. Đồng thời, khuyến khích doanh nhân, doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm đối với xã hội, tham gia tích cực các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

5. Tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng

Thúc đẩy hợp tác, liên kết, phối hợp hoạt động trong đội ngũ doanh nhân; giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức thông qua các hình thức đa dạng, phù hợp, gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, thực chất giữa doanh nghiệp và người lao động; đẩy mạnh ký kết thoả ước lao động tập thể, giải quyết hài hoà lợi ích doanh nghiệp và người lao động; định kỳ tổ chức đối thoại, hội nghị người lao động trong doanh nghiệp. Quan tâm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là về tiêu chuẩn, an toàn lao động, an sinh, phúc lợi xã hội, dân chủ ở cơ sở, hạn chế tối đa tranh chấp lao động. Tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động với doanh nhân, doanh nghiệp; phối hợp phát triển doanh nghiệp, xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, thực hiện trách nhiệm xã hội.

Khai thác thế mạnh, thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa doanh nhân, doanh nghiệp với nông dân theo hướng xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị; tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện cho doanh nhân, doanh nghiệp, nông dân phát huy vai trò cầu nối trong liên kết, hợp tác.

Đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa doanh nhân, doanh nghiệp với đội ngũ trí thức, nhất là các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, các trung tâm, viện nghiên cứu, các trường đại học,... thúc đẩy doanh nghiệp tiếp cận khoa học công nghệ thông qua đội ngũ trí thức, gắn nghiên cứu với thử nghiệm, tạo đột phá trong sản xuất, kinh doanh, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động để doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững; phát huy vai trò cầu nối của các tổ chức đại diện cho doanh nhân, doanh nghiệp và các tổ chức của đội ngũ trí thức.

Tăng cường liên kết, hợp tác giữa các tổ chức của doanh nhân, doanh nghiệp và giữa doanh nhân, doanh nghiệp; giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn; giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài nước, tạo cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu; chú trọng liên kết, hợp tác theo ngành, cụm sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị.

6. Phát huy vai trò của các hội, hiệp hội đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp

Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các hội, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; khuyến khích phát triển hội viên, phát triển tổ chức ngày càng vững mạnh để phát huy được sức mạnh, vai trò đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp.

Tiếp tục phát huy vai trò của các hội, hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp của tỉnh là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nhân, doanh nghiệp, là cầu nối vững chắc với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh. Tích cực tham gia xây dựng, phản biện và giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, cơ chế chính sách liên quan của tỉnh; tôn vinh kịp thời các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu.

Tập hợp, vận động doanh nhân là người Ninh Thuận đang sinh sống, làm việc và sản xuất kinh doanh ở trong nước và nước ngoài cùng các doanh nhân của tỉnh hợp tác, đầu tư, sản xuất kinh doanh; thúc đẩy hợp tác liên kết các khu vực doanh nghiệp trong nước và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, để cùng nhau phát triển, tận dụng được sức mạnh tập thể.

7. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân

Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong công tác tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng đối với việc xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, nhằm đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cấp uỷ với tập thể lãnh đạo doanh nghiệp nhằm phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên; đẩy mạnh thực hiện chủ trương kết nap chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Đảng; kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp trong khu vực kinh tế tư nhân. Thành lập đảng bộ cơ sở tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở nơi có đủ điều kiện. Tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư tại tỉnh.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, nhất là tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên phù hợp với loại hình, địa bàn, tính chất, quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Đổi mới phương thức quản lý nhà nước theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chú trọng quan hệ Nhà nước - Doanh nghiệp - Người lao động; tăng cường hướng dẫn các tổ chức quần chúng phối hợp với doanh nhân, doanh nghiệp trong hoạt động.

IV- Tổ chức thực hiện

1. Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch gắn với phân công nhiệm vụ, xác định cụ thể lộ trình và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.

2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, cơ chế, chính sách, quy định có liên quan cho phù hợp và tạo thuận lợi phát triển doanh nhân, doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động, tập hợp, động viên, tôn vinh doanh nhân tiêu biểu; giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chi đạo, hướng dẫn triển khai công tác học tập, quán triệt và định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến gắn với kịp thời phát hiện, phản ảnh những việc làm tốt, gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến về thực hiện Nghị quyết số 41- NQ/TW, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chủ trương, chính sách có quan về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

5. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch gắn với phân công và xác định lộ trình cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai, thực hiện chủ trương xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh đảm bảo đồng bộ, hiệu quả; thường xuyên rà soát các văn bản, quy định pháp luật có liên quan để kịp thời nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện theo quy định

6. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên địa bàn được phân công phụ trách.