UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2024

Ngày 16/2/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 628/KH-UBND phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2024, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Phát huy kết quả đạt được trong phong trào thi đua thu, nộp ngân sách các năm trước, tạo động lực cho cán bộ, công chức và người lao động cùng với Nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước năm 2024;

- Tăng cường sự phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh và Nhân dân trong tỉnh tích cực thu, nộp kịp thời các khoản thuế, phí và lệ phí vào ngân sách Nhà nước;

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu, nộp ngân sách Nhà nước.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua yêu nước được phát động thường xuyên, liên tục; thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; công chức toàn ngành Thuế, các tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh và Nhân dân trong tỉnh tham gia;

- Nội dung, hình thức phát động phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thu, nộp ngân sách;

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác thu, nộp ngân sách năm 2024 và những năm tiếp theo; tạo sự đồng thuận cao, ý chí quyết tâm vượt khó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao của ngành, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

II. Tổ chức phong trào thi đua

1. Chủ đề thi đua: “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024”.

2. Đối tượng thi đua: Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; công chức toàn ngành Thuế, các tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh và Nhân dân trong tỉnh.

3. Nội dung, chỉ tiêu

- Cán bộ, công chức và Nhân dân trong tỉnh (trong đó có cơ quan thuế các cấp) ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách năm 2024; phấn đấu thu ngân sách vượt tối thiểu 5% theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Các cấp, các ngành, địa phương phối hợp với ngành Thuế thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

- Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 06/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

4. Thời gian

Từ ngày ban hành Kế hoạch phát động thi đua đến hết ngày 31/12/2024.

III. Công tác khen thưởng

1. Hình thức khen thưởng

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động khen thưởng theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc có thành tích xuất sắc trong công tác thu, nộp ngân sách Nhà nước năm 2024 để động viên, khuyến khích kịp thời trong phong trào thi đua.

2. Tiêu chí khen thưởng

a) Đối với tập thể là các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Cục Thuế và Chi cục Thuế khu vực, thành phố:

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo thực hiện công tác thu, nộp ngân sách trên địa bàn quản lý, phối hợp với ngành Thuế ở các lĩnh vực cung cấp thông tin, thanh tra, kiểm tra thuế, xác định khối lượng, sản lượng làm căn cứ tính thuế, hỗ trợ thu nộp thuế, xử phạt vi phạm hành chính về thuế, về hóa đơn,… góp phần hoàn thành vượt dự toán được Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế các khu vực, thành phố có thành tích xuất sắc, nổi trội trong công tác thu, nộp ngân sách năm 2024.

Ngoài các tiêu chí nêu trên, thành tích xuất sắc về lĩnh vực triển khai thực hiện năm trước liền kề là tiêu chí ưu tiên để xem xét, khen thưởng.

b) Đối với các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh:

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật và quy định của địa phương.

- Thực hiện tốt việc đăng ký, kê khai, nộp thuế và chế độ sổ sách kế toán, chế độ quản lý sử dụng hóa đơn, chứng từ; nộp đầy đủ các loại thuế đúng thời hạn quy định; không dây dưa, nợ thuế.

- Đối với người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh phải gương mẫu chấp hành chính sách thuế, các giải pháp quản lý thuế, tích cực vận động các hộ, cá nhân kinh doanh khác cùng thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.

- Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh sản xuất kinh doanh hiệu quả, có số nộp ngân sách Nhà nước lớn đạt được các tiêu chí nêu trên, đồng thời đạt một trong các điều kiện sau:

+ Số thuế đã nộp ngân sách trong năm 2024 tăng từ 20% trở lên so với năm 2023.

+ Số thuế đã nộp ngân sách trong năm 2024 tăng từ 10% trở lên so với năm 2023 và năm 2023 đã được tặng giấy khen của Tổng cục Thuế.

c) Đối với cá nhân quản lý thu thuế thuộc cơ quan thuế các cấp:

Cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phát động trong năm;

- Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở ” hoặc có liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở.

3. Thủ tục, thời gian trình hồ sơ khen thưởng

- Hồ sơ khen thưởng: Thực hiện theo Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Đối với doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh cơ quan thuế quản lý trực tiếp căn cứ vào thông tin, số liệu quản lý về thuế có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị khen thưởng.

- Thời gian trình hồ sơ khen thưởng: Cơ quan, đơn vị, địa phương gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Ủy ban nhân dân (thông qua Cục Thuế tỉnh) trước ngày 15/12/2024 để tổng hợp, thẩm định và trình khen thưởng theo quy định.

4. Số lượng khen thưởng

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế các huyện, thành phố: Không quá 10 tập thể và 05 cá nhân.

- Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: Không quá 15 tập thể, cá nhân.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 06/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 theo Chỉ thị số 02/CT UBND ngày 24/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

2. Cục Thuế tỉnh (Cơ quan thường trực theo dõi phong trào thi đua): Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tuyên truyền trên Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Website Cục Thuế tỉnh… vận động các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh và Nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tham gia.

3. Giao Cục Thuế tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này và tổ chức bình xét khen thưởng đúng theo quy định; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.