Ban Thường vụ Huyện ủy Bác Ái tổ chức kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023

Ngày 6/12, Ban Thường vụ huyện ủy Bác Ái tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023. Đến dự có đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy.

Năm 2023 tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội. Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều đổi mới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tập thể Ban Thường vụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp và đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Năm 2023, có 24/25 chỉ tiêu nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng-hệ thống chính trị, quốc phòng-an ninh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật như: Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất 11,5%, đạt 100,1% KH; Tổng diện tích gieo trồng đạt 13.263,8 ha đạt 115,3% KH; tổng đàn gia súc 93.290 con, đạt 101,4% KH; thu ngân sách trên địa bàn 13,83 tỷ đồng đạt 118,7% KH; thu nhập bình quân đầu người 23,6 triệu đồng/người/năm đạt 116,3%KH; tỷ lệ giao quân đạt 100% KH; phát triển đảng viên mới đạt 105,7%...

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần dân chủ, đoàn kết của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Bác Ái trong trong chỉ đạo, thực hiện đạt các mục tiêu đề ra trong năm. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Bác Ái tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội song song với công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024 và những năm tiếp theo; tiếp tục bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, các Chương trình công tác năm 2024 và các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Tỉnh cụ thể hóa phù hợp, sát thực với địa phương để triển khai thực hiện; tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân và sát với thực tiễn cuộc sống; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, tổ chức kỷ luật, trong sinh họat Đảng; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nâng cao trách nhiệm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trên từng lĩnh vực được phân công. Tăng cường công tác kiểm tra - giám sát, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục đẩy mạnh 3 chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện; tập trung nguồn lực quyết tâm đưa xã Phước Đại đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025; triển khai có hiệu quả đề án đặc thù của Bác Ái...