UBND tỉnh họp nghe báo cáo tham mưu các nội dung về giá đất trình Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023

Ngày 6/11, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc tham mưu các nội dung về điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ giá đất khỏi bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 và quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh để trình Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023.

Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 về việc ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 của UBND tỉnh và đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng dự thảo báo cáo điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ khỏi bảng giá đất dựa trên hệ số mức giá phổ biến trên thị trường tại thời điểm hiện nay đối với các loại đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Tại cuộc họp, các sở, ngành liên quan và địa phương tập trung góp ý, trao đổi và cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo; đồng thời, đề xuất đơn vị tư vấn cần điều chỉnh mức giá của một số khu vực quy hoạch dân cư, giữ nguyên bảng giá đất tại khu tái định cư; cập nhật bổ sung giá đất cụ thể trên các tuyến đường…

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc hop, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung rà soát lại việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành bảng giá từng loại đất trên địa bàn tỉnh phù hợp với mặt bằng chung của các địa phương, đảm bảo mang lại lợi ích hài hòa giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp, bổ sung hoàn thiện nội dung báo cáo tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023 đúng theo quy định.