Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Hội Cựu chiến binh năm 2023

Ngày 18/9, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Hội CCB năm 2023 cho 79 học viên là cán bộ Hội CCB các cấp trên địa bạn tỉnh.

Trong thời gian 6 ngày, các học viên được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027; nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi đua-khen thưởng Hội CCB; một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; thông tin tình hình thời sự quốc tế, khu vực, trong nước và trong tỉnh; các văn bản pháp luật về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người và các tệ nạn xã hội; tình hình các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh hiện nay và biện pháp phòng ngừa, xử lý…

Các đại biểu và học viên dự khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Hội Cựu chiến binh năm 2023.