Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 27

Ngày 18/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 27 nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XI và kết quả tham mưu một số nội dung theo phân công.

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Tại phiên họp, Ban Kinh tế-Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã Phước Dinh (Thuận Nam) và xã Vĩnh Hải (Ninh Hải); về phân bổ và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị và địa phương. Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết về điều chỉnh, giao biên chế công chức cấp tỉnh, cấp huyện; giao số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh năm 2023; về phê duyệt số lượng hợp đồng lao động tại các đơn vị nhóm 4 thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục của tỉnh năm học 2023-2024; về quy định một số nội dung về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã và mức hỗ trợ hàng tháng đối với Ban Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh. Ban Văn hóa-Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo nghị quyết về quy định định mức ngân sách ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Sau khi các đại biểu tiến hành thảo luận, góp ý các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp tới, phiên họp tiếp tục với phần báo cáo kết quả tham mưu trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái của Ban Kinh tế-Ngân sách. Ban Văn hóa-Xã hội báo cáo kết quả tham mưu đề xuất thực hiện thí điểm việc phân cấp cho cấp huyện trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Ban Pháp chế báo cáo kết quả tham mưu triển khai tổ chức giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh năm 2023.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, rà soát, bổ sung, điều chỉnh các nội dung dự thảo nghị quyết cho hoàn chỉnh, đảm bảo tính chặt chẽ, khả thi, đúng quy trình, quy định. Đồng chí nhấn mạnh, tại kỳ họp thứ 14 dự kiến có nhiều nghị quyết về thực hiện các chính sách cho các đối tượng và chính sách hỗ trợ kinh tế-xã hội các vùng đặc thù của tỉnh, do đó đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổng rà soát các đối tượng thụ hưởng trong phạm vi các dự thảo nghị quyết đề cập để có đánh giá toàn diện và chuẩn bị chu đáo các nội dung báo cáo giải trình. Đồng chí cũng giao Ban Pháp chế chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa-xã hội tiếp tục tổ chức hoạt động giám sát, giám sát lại và giám sát chuyên sâu một số lĩnh vực nhằm đánh giá hiệu lực, hiệu quả triển khai thực hiện các nghị quyết tỉnh đã ban hành; từ đó nâng cao chất lượng tham mưu Thường trực HĐND tỉnh chủ trương ban hành nghị quyết trong các kỳ họp tới đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.