Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Ngày 17/9/2023, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành văn bản số 3888/UBND-KTTH của UBND tỉnh gởi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Văn bản nêu rõ: Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (sau đây gọi tắt là Chiến dịch) được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường.

Thực hiện Văn bản số 7294/BTNMT-TTTT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn” và để các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch được tổ chức hiệu quả, thiết thực, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan và địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch như sau:

1. Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn:

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền về chủ đề, thông điệp Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 theo hướng sáng tạo, đổi mới, phù hợp với thực tiễn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; cách thức tổ chức tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng; tăng cường tuyên truyền qua các kênh thông tin đại chúng, treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp. Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; phát động các phong trào ra quân vệ sinh môi trường, tập trung tại các bãi biển, khu vực bờ kè.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bằng các hình thức phù hợp đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn; lồng ghép, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hoá, các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, cửa hàng tạp hoá giảm thiểu, hạn chế sử dụng túi, bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa khó phân huỷ, sử dụng một lần (ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa,…) để chứa, bao gói, sử dụng các sản phẩm, hàng hoá; tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến, nhân rộng các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả. Qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, doanh nghiệp, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, đề xuất giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh trên địa bàn theo đúng quy định; tập trung giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải và bảo vệ môi trường, đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh, cải thiện chất lượng môi trường khu vực đô thị và nông thôn nhằm hỗ trợ một cách tích cực và hiệu quả cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 4316/KH-UBND ngày 03/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023.

3. Tổ chức thực hiện:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh:

Căn cứ hướng dẫn hoạt động hưởng ứng nêu tại mục 1 của Văn bản và điều kiện thực tế, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 thiết thực, hiệu quả; tiếp tục xây dựng và duy trì, nhân rộng các mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường; vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực vào các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường tại địa bàn dân cư và nơi làm việc.

Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Cung cấp các nội dung, tài liệu cho các cơ quan và địa phương trong tỉnh để phục vụ công tác tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 (thông qua Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường);

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, kịp thời phát hiện, xử lý kịp thời, hạn chế gây ô nhiễm môi trường; phối hợp, hỗ trợ các xã ven biển tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực ven biển và trên địa bàn.

- Tiếp tục thực hiện và theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch số 4316/KH-UBND ngày 03/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023; Quy chế “Quản lý rác thải bền vững khu vực biển Bình Sơn - Ninh Chữ”.

- Theo dõi, đánh giá tình hình triển khai, thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Công thương:

Tổ chức hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận các

thông tin liên quan đến sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất và kinh doanh;

sử dụng công nghệ sản xuất tiết kiệm tài nguyên; khuyến khích trao đổi và sử

dụng các sản phẩm tái chế; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ để tiết kiệm

năng lượng; vận động các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, trung tâm

thương mại, siêu thị, chợ ở đô thị trên địa bàn tỉnh hạn chế sử dụng nhựa, giảm thiểu đóng gói bao bì sản phẩm bằng nhựa và ni lông, tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông, sử dụng các sản phẩm nhựa có khả năng tái chế, tái sử dụng.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định và dọn dẹp vệ sinh trên địa bàn, nhất là các khu vực tập kết rác không đúng quy định, các khu vực dân cư ven biển, khu vực các kè ven biển ở quy mô cấp huyện và cấp xã.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

Tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, sản phẩm truyền thông đa phương tiện về các hoạt động bảo vệ môi trường để người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện; đặc biệt chú trọng tuyên truyền các nội dung trọng tâm theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.