Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện một số dự án, tiểu dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày 11/9 , Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn (Đoàn 1) đã có buổi làm việc với UBND huyện Ninh Phước, xã Phước Hải về thực hiện một số dự án, tiểu dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn đoạn I, năm 2021-2025 (gọi tắt là chương trình).

Theo báo cáo, trên cơ sở nguồn vốn ngân sách của trung ương và huyện, huyện Ninh Phước đã chủ động cân đối, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực để triển khai các dự án và tiểu dự án trong chương trình nhằm: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất; hỗ trợ, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; phát triển sản xuất; giáo dục - đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện bình đẳng giới... qua đó, nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng đồng bào DTTS. Cụ thể, năm 2022, tổng vốn ngân sách thực hiện chương trình tại huyện là 4,38 tỷ đồng, giải ngân đạt 76,36% kế hoạch (KH); năm 2023, tổng vốn ngân sách là 9,71 tỷ đồng, giải ngân đạt 62,1% KH. Đối với xã Phước Hải, trong 2 năm 2022-2023, xã được phân bổ vốn 2,28 tỷ đồng, đã giải ngân đạt 55,59% KH.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Ninh Phước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Một số dự án thành phần chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện; việc huy động nguồn lực xã hội để thực hiện các dự án, tiểu dự án trên địa bàn vùng DTTS và miền núi gặp rất khó khăn; đóng góp của người dân, cộng đồng còn hạn chế.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức, triển khai thực chương trình của địa phương, nhất là công tác giải ngân nguồn vốn. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên và người dân về ý nghĩa, mục tiêu của chương trình; chú trọng tập huấn, chuyên môn, nghiệp vụ trong đội ngũ cán bộ đảm nhận thực hiện chương trình; quy trình tổ chức các khâu lập KH, điều chỉnh, triển khai chương trình phải đảm bảo công khai, minh bạch; chú trọng khâu phân bổ, quản lý nguồn lực đúng quy định và thẩm quyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai chương trình; củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo chương trình.

* Cùng ngày, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Đoàn 2) đã có buổi giám sát tại Ban Dân tộc tỉnh về nội dung nêu trên. Qua buổi làm việc, đoàn giám sát đã trao đổi, thảo luận làm rõ một số tồn tại, nguyên nhân, hạn chế và đưa ra các giải pháp thực hiện các dự án trong chương trình.

 

Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Đoàn 2) đã có buổi giám sát tại Ban Dân tộc tỉnh. Ảnh: K.Thùy

Đồng thời đề nghị Ban Dân tộc tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong thực hiện chương trình đến với người dân nhằm phát huy hiệu quả chính sách; phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ các dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện, đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định; sớm hoàn thiện báo cáo nội dung đề xuất, kiến nghị cụ thể để đoàn giám sát tổng hợp gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét.

* Ngày 12/9, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Đoàn 1) đã có buổi làm việc với UBND xã Xuân Hải (Ninh Hải); Đoàn giám sát của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Đoàn 2) đã có buổi làm việc với UBND huyện Bác Ái về thực hiện một số dự án, tiểu dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn đoạn I (2021-2025). 

Đoàn giám sát của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Đoàn 2) đã có buổi làm việc với UBND huyện Bác Ái. Ảnh: K.Thùy