Bảo hiểm xã hội tỉnh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Trong 8 tháng năm 2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã chủ động, tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngay từ đầu năm, bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã tập trung khai thác, phát triển các nhóm người tiềm năng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng thu, giảm nợ. Đảm bảo quyền lợi về BHXH, BHYT cho người tham gia và thụ hưởng; chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH kịp thời, an toàn, đúng quy định; quản lý và sử dụng hiệu quả các quỹ BHXH, BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Đến hết tháng 8/2023, có 43.594 tham gia BHXH bắt buộc, đạt 96,64%, tăng 4,64%; 38.611 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đạt 96,27%, tăng 5,23%; 4.986 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 53,16%, giảm 8,38%; 541.932 người tham gia BHYT, đạt 97,51%, tăng 1,04% so cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 90,52% dân số. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 839,02 tỷ đồng, đạt 61,53% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2022 là 8,75%. Trong 8 tháng, toàn ngành đã thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT cho 916.463 lượt người với số tiền là 417,88 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra 22 cuộc/97 đơn vị, đạt 87% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Qua thanh tra, kiểm tra, đã xử lý và thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị số tiền 1.363 /1.777 triệu đồng, đạt 76%; đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra các năm trước số tiền 2.146 triệu đồng.

Ông Võ Thành Trung, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023, trong 4 tháng cuối năm, ngành tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, thu tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục xây dựng các kịch bản và giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN phù hợp tình hình thực tiễn và quyết liệt triển khai, thực hiện. Chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT; theo dõi tình hình sử dụng quỹ KCB BHYT tại từng cơ sở KCB. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị có dấu hiệu chậm đóng, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT, xử phạt vi phạm theo quy định; đồng thời chú trọng công tác tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ nhất là về nghiệp vụ thanh tra, giám định BHYT và truyền thông.

Đối với các hạn chế như số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN chưa đạt chỉ tiêu giao, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt thấp 53,2%; số tiền chậm đóng còn cao, chiếm 4,2% số phải thu, cao hơn 1,24% so với chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ BHXH Việt Nam giao. Ngành đề ra các giải pháp cụ thể: Tăng cường công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để có sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. Rà soát, phân tích dữ liệu do cơ quan Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý để xác định chính xác số đơn vị, lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa tham gia, từ đó xây dựng kế hoạch khai thác phát triển người tham gia phù hợp; cung cấp cho các tổ chức dịch vụ thu thông tin người hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH bắt buộc để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện việc thanh tra liên ngành, tập trung thanh tra đột xuất các đơn vị chậm đóng BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên theo quy định. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông về chính sách BHXH nhằm nâng cao nhận thức, ý thức đăng ký tham gia BHXH cho người lao động của người sử dụng lao động bằng nhiều hình thức phù hợp, chú trọng các hội nghị trực tiếp tại các địa bàn dân cư, trực tiếp đến từng hộ gia đình như: Cán bộ không chuyên trách, hội viên các hội, đoàn thể, xã viên hợp tác xã, ban quản lý chợ, chủ hộ kinh doanh cá thể, gia đình làm các nghề truyền thống tại các làng nghề để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện; tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại trực tiếp chính sách BHXH, BHYT với người lao động và nhân dân. Tiếp tục đổi mới các hoạt động truyền thông, đa dạng hóa các hình thức truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên môi trường mạng xã hội. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2023, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.