Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa I, năm 2023

Ngày 5/6, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính khóa I, năm 2023.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 89 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 6 tuần, các học viên được trang bị kiến thức quản lý nhà nước về các lĩnh vực và những kỹ năng cơ bản trong thực thi công vụ. Qua đó, góp phần giúp các học viên nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao quyết định cho giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự lớp.