Sở Y tế thông báo về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đối với thuốc Myomethol, số đăng ký: VN-17397-13

Ngày 25/5/2023, Sở Y tế ban hành Thông báo ố 2346/TB-SYT về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc đối với thuốc Myomethol, số đăng ký: VN-17397-13.

Thông báo nêu rõ: Thực hiện Quyết định số 350/QĐ-QLD ngày 24/5/2023 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc Myomethol, số đăng ký: VN-17397-13 do Công ty TNHH thương mại Dược phẩm Úc Châu (địa chỉ: 74/18 Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam) đăng ký và Công ty R.X. Manufacturing Co., Ltd. (địa chỉ: 76 Moo 10, Salaya-Bangpasi Road, Narapirom, Banglane, Nakornpathom 73130 - Thái Lan) sản xuất.

Lý do: Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Dược.

Sở Y tế yêu cầu:

- Các công ty kinh doanh thuốc, nhà thuốc ngưng sử dụng và tiến hành thu hồi thuốc nêu trên gửi về Công ty phân phối và báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 06/5/2023. Lưu hồ sơ thu hồi thuốc theo qui định.

- Các cơ sở khám chữa bệnh rà soát danh mục thuốc trúng thầu tạm ngừng sử dụng thuốc thu hồi nêu trên về Công ty phân phối; báo cáo kết quả thu hồi về Sở Y tế trước ngày 06/5/2023, kèm biện pháp xử lý (nếu cần) nhằm đảm bảo đủ thuốc phục vụ khám chữa bệnh. - Thanh tra Y tế phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra và xử lý các đơn vị, cơ sở không thực hiện thu hồi thuốc theo công văn này.

- Giao phòng Kế hoạch, Nghiệp vụ, Tài chính (Bộ phận Dược) kiểm tra, giám sát; đề nghị xử lý các đơn vị, cơ sở không thực hiện báo cáo thu hồi. Tổng hợp số liệu, báo cáo Cục Quản lý Dược theo qui định.