Chỉ thị của UBND tỉnh về việc chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Ngày 26/5/2023, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND tỉnh về việc chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, tuyên sinh quân sự năm 2024.

Chỉ thị nêu rõ: Năm 2023, thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được các Sở, ban, ngành, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp và Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an Nhân dân bảo đảm dân chủ, công khai; đúng quy trình, quy định; công tác tuyên tuyền, giáo dục được chú trọng; thực hiện theo phương thức "địa phương làm tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó"; tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu Chính phủ giao, chất lượng được nâng lên. Tổ chức Đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ (Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự); tỷ lệ công dân đến đăng ký trực tiếp cao, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ ngày càng đi vào nề nếp, chặt chẽ, thực hiện Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ (Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân), Thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội), được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 51/2022/TT-BQP ngày 16/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, từng bước đạt kết quả tốt đáp ứng được nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

Tuy nhiên, quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở một số địa phương, đơn vị vẫn còn hạn chế như: Công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, Luật Dân quân tự vệ chưa thường xuyên, tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, Luật Dân quân tự vệ tại địa bàn có nơi chưa chặt chẽ; thực hiện quy trình tổ chức xét duyệt, khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự còn sai sót qua giao quân còn loại trả bù đổi và đào ngũ sau giao quân...; công tác Tuyển sinh quân sự chưa được quan tâm đúng mức nhằm thu hút các em học sinh có thành tích học tập giỏi, xuất sắc đăng ký sơ tuyển, tuyển sinh vào các trường trong Quân đội nên tỷ lệ thí sinh trúng tuyển đạt chưa cao, do đó cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới.

Để triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự năm 2024; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức củng cố, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự đúng thành phần quy định tại Điều 36 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (về việc thành lập Hội đồng NVQS các cấp), bảo đảm đủ năng lực tham mưu trong tổ chức xét duyệt thực lực đúng nguyên tắc, chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Luật Dân quân tự vệ năm 2019, đăng ký nghĩa vụ quân sự đúng trình tự, thủ tục theo Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 và Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ, Thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, kiện toàn Ban Tuyển sinh quân sự theo đúng, đủ thành phần quy định; qua đó phát huy vai trò tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự năm 2024 của các địa phương đạt hiệu quả.

Thanh niên tỉnh nhà trong độ tuổi sẵn sàng lên đường nhập ngũ để góp phần bảo vệ tổ quốc. Ảnh: Văn Nỷ

2. Tháng một hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự.

3. Tháng tư hàng năm, căn cứ kết quả đăng ký nghĩa vụ quân sự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đăng ký cho công dân đủ 18 tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; tổ chức đăng ký bổ sung cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có kế hoạch, hướng dẫn cụ thể các địa phương chuẩn bị thực lực và tổ chức xét duyệt tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự theo quy định của Bộ Quốc phòng.

5. Công an tỉnh căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ (Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân), Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an (Quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam), có trách nhiệm chỉ đạo Công an cấp huyện tiến hành tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2024 đạt chỉ tiêu trên giao.

6. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo xét tuyển đúng, đủ số lượng đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo quy định.

7. Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm Y tế cấp huyện thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ và các Thông tư, hướng dẫn của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng về công tác y tế trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Công an Nhân dân nhất là công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, đăng ký nghĩa vụ quân sự kiểm tra, phúc tra sức khỏe theo quy định; đồng thời, triển khai tốt công tác Tuyển sinh quân sự và phòng chống dịch bệnh trong quá trình thực hiện công tác sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và giao quân năm 2024.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục Pháp luật tỉnh) phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dành thời lượng thích hợp, tổ chức các hình thức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an Nhân dân, Luật Dân quân tự vệ. Đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Tuyển sinh quân sự và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng.

9. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức bố trí hệ thống panô, áp phích trên các tuyến đường chính của các huyện, thành phố, hướng dẫn Phòng Văn hoá - Thông tin các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Công an nhân dân, Luật Dân quân tự vệ. Đăng ký nghĩa vụ quân sự và Tuyển sinh quân sự năm 2024 chú trọng tuyên truyền ở thôn, khu phố sát với tình hình thực tế của từng địa phương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường Trung học phổ thông, Trung học Dân tộc nội trú tỉnh, Trung tâm giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh... phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố tổ chức thông báo, tuyên truyền hướng, nghiệp quân sự cho đối tượng học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp cuối cấp năm học 2023 - 2024, tự nguyện đăng ký sơ tuyển vào các Trường sĩ quan Quân đội để tạo nguồn cán bộ phục vụ cho Quân đội.

11. Các cơ quan, đơn vị; Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong phạm vi chức năng của mình có trách nhiệm động viên, giáo dục, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị chấp hành và thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an Nhân dân, Luật Dân quân tự vệ. Phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự ngày càng vững mạnh, rộng khắp đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

12. Căn cứ nội dung Chỉ thị, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan lập kế hoạch triển khai thực hiện; quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

13. Giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này và báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.