Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Học tập, làm theo Bác

Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, hiệu quả, góp phần tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác.

Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021, năm 2022, năm 2023 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương... Trong đó, chú trọng việc đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở.

Tp.Phan Rang-Tháp Chàm tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Nỷ

Để việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực, Thành ủy chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng các mô hình hay, cụ thể, thiết thực bảo đảm thực chất, hiệu quả. Tại các phường, xã, hằng năm lựa chọn và xác định nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá phù hợp để triển khai. Mặt trận và và các đoàn thể chính trị thành phố đăng tải, chia sẻ các nội dung, tài liệu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác trên các trang Facebook, nhóm Zalo để giúp cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân dễ dàng tiếp cận, truy cập, nghiên cứu. Qua đó, đã xuất hiện các tập thể, cá nhân điển hình trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Nổi bật như: Mô hình “Bảo tồn - Sinh kế và phát triển Ong Dú tự nhiên” của phường Bảo An; mô hình “1 phải, 5 giảm” của những hộ dân các phường: Đô Vinh, Bảo An và Thành Hải; mô hình trồng rau sạch của các hộ dân phường Đài Sơn, Văn Hải; mô hình trồng tỏi, táo, nho theo tiêu chuẩn VietGAP của hộ dân các phường: Mỹ Bình, Văn Hải... Một số gương điển hình như: Chi bộ Viện Kiểm sát tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phương châm “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; năm 2022 là đơn vị dẫn đầu khối, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; bà Lê Thái Thị Kim Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đô Vinh, là cán bộ Mặt trận xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (2018-2022); bà Lê Thị Kim Liên, cán bộ hưu trí phường Phủ Hà được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (2016-2021) về học tập và làm theo Bác... Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn Tp. Phan Rang- Tháp Chàm đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động ở các địa phương, đơn vị, nhất là trong phong cách, tác phong, lề lối làm việc; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; những tồn đọng gây bức xúc trong dư luận và nhân dân được quan tâm giải quyết. Hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo UBND thành phố chú trọng giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, thực hiện các khâu đột phá như: Công tác giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến độ thi công các dự án... Kết quả của việc giải quyết, xử lý những vấn đề trọng tâm, tồn đọng, bức xúc đã khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian đến Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ quản lý cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Tổ chức thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.