Tập trung triển khai, đưa chuyên đề học tập và làm theo Bác vào thực tiễn

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, các đảng ủy trực thuộc chủ động tham mưu, ban hành các văn bản triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề hằng năm, với nội dung bám sát định hướng của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và gắn với thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Để việc triển khai thực hiện được thống nhất và hiệu quả trong toàn Đảng bộ, Tỉnh ủy đã tổ chức tiếp sóng trực tuyến Hội nghị quán triệt của Trung ương tới 1 điểm cầu cấp tỉnh, 7 điểm cầu cấp huyện và 25 điểm cầu cấp xã với 776 CB, ĐV tham dự. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức được 429 lớp với tổng số 27.727 đảng, quần chúng tham gia học tập.

Việc xây dựng mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các phong trào thi đua yêu nước cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh chú trọng triển khai thực hiện, được đông đảo CB, ĐV và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Kết quả trong năm có 100% tổ chức đảng (TCĐ) đăng ký xây dựng các mô hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác. Điển hình như, Đảng bộ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm có “Phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”, “Giáo xứ đảm bảo an toàn về an ninh trật tự”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, nâng cao chất lượng giải quyết vụ việc bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn”, “Đoàn kết, sáng tạo và khát vọng cống hiến vì hạnh phúc Nhân dân”, “Vận động hội hội viên nông dân hiến đất để bê tông đường vào khu trung điểm sản xuất nông nghiệp”, “Bếp ăn từ thiện”, “Gian hàng không đồng”. Đảng bộ huyện Thuận Nam có mô hình “Đơn vị dân vận tốt”, “Hũ gạo tiết kiệm vì người nghèo”, “Xóa đói, giảm nghèo”, “Nghĩa tình đồng đội”. Đảng bộ huyện Ninh Sơn có mô hình: “Giúp phụ nữ khởi sự kinh doanh”, “Khoán quản bảo vệ rừng làm sinh kế cho tổ cộng đồng”, “Cải tạo rừng trồng điều 20 ha”, “Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự liên quan lĩnh vực đất đai”. Đảng bộ huyện Ninh Hải có mô hình “Vận động kinh phí để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình thương cho Hội viên nông dân khó khăn về nhà ở”, “Tổ chức sản xuất muối”, “Tổ góp vốn xoay vòng”. Ngành Giáo dục với phòng trào “Nuôi heo đất giúp đỡ bạn nghèo” và “Trường xanh - sạch - đẹp - an toàn”…

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh gắn việc học tập và làm theo Bác với thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Ảnh: Diễm My

Cùng với tổ chức học tập, đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo Bác, các cấp ủy, TCĐ còn kịp thời nhắc nhở, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; tăng cường công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Triển khai chuyên đề năm 2023, Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung quán triệt, đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” vào thực tiễn. Theo đó, cấp ủy, TCĐ các cấp tổ chức cho CB, ĐV, lực lượng vũ trang và quần chúng học tập, nâng cao nhận thức và vận dụng có hiệu quả vào quá trình công tác, làm việc, lao động, học tập. Gắn việc thực hiện chuyên đề với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và làm lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, xây dựng chuẩn mực văn hóa công sở và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc, bản sắc văn hóa con người Ninh Thuận. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các cách làm hay, những mô hình tiêu biểu, phấn đấu để việc học tập và làm theo Bác luôn là ý thức và việc làm tự giác, hằng ngày của mỗi CB, ĐV và quần chúng nhân dân trong tỉnh.