Quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Ngày 10/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng ta về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn hiện nay; vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào quá trình xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước.

 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Qua hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nghiêm túc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, viên chức, lực lượng vũ trang cùng các tầng lớp nhân dân học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chuyên đề năm 2023. Từ đó giúp cán bộ, đảng viên, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân nhận thức rõ hơn vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; chủ động vận dụng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng văn hóa, con người Ninh Thuận vào thực tiễn quá trình công tác, học tập, lao động, sản xuất ngày càng tốt hơn.