Bác Ái: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Ngày 15/3, Trung tâm Chính trị huyện Bác Ái tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 40 đảng viên mới kết nạp sinh hoạt tại 12 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 7 ngày, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới…

Đồng chí Mẫu Thái Phương, Bí thư Huyện ủy Bác Ái hướng dẫn đảng viên mới học tập lý luận chính trị.