Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023

Ngày 6/3/2023, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 769/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023

Kế hoạch được ban hành là nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng với thông tin pháp luật, đáp ứng cơ bản về bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khai thác hiệu quả nguồn văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật tỉnh. Xác định rõ trách nhiệm và nâng cao năng lực của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc tham gia tổ chức, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch yêu cầu công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và các văn bản có liên quan. Các doanh nghiệp chủ động tìm hiểu pháp luật, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức có liên quan thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch này.

Kế hoạch đề ra nội dung thực hiện gồm có:

1. Quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật

Nội dung: Thường xuyên rà soát để tiến hành cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật đối với các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành để hỗ trợ cho doanh nghiệp (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật).

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, ngành:

- Nội dung phối hợp: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, cơ quan tham mưu UBND tỉnh soạn thảo văn bản phải gửi bản chính văn bản (gồm cả bản giấy) đến Sở Tư pháp để cập nhật văn bản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.

2. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý

Nội dung: Cập nhật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc kết nối với Cổng thông tin điện tử công khai các thông tin liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 6, khoản 5 Điều 7 và khoản 1 Điều 8 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Sở, Ban, ngành có liên quan.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

3. Giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật

Nội dung: Tổ chức phổ biến các tài liệu, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; tài liệu bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho các đối tượng quản lý doanh nghiệp, cán bộ làm công tác pháp chế tại các doanh nghiệp.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc chức năng, nhiệm vụ do ngành, địa phương mình quản lý.

Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận; Báo Ninh Thuận.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

4. Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp

Nội dung: Phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho cho người quản lý, điều hành, người phụ trách công tác pháp chế và người lao động của doanh nghiệp, người làm công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành có liên quan; Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận; Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

5. Tư vấn, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp

Nội dung: Tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp, tổ chức đối thoại để thực hiện tư vấn, giải đáp các vướng mắc về pháp luật khi doanh nghiệp có yêu cầu.

Cơ quan chủ trì: Các Sở, Ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cơ quan phối hợp: Các doanh nghiệp, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

Về tổ chức thực hiện, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp sác Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.