Tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa vai trò của Báo Đảng trong tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang ra sức xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với âm mưu ngày càng thâm độc, những thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Báo Đảng địa phương cần tổ chức quán triệt sâu sắc những quan điểm chỉ đạo của Đảng, triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đối với Ninh Thuận, để triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh uỷ Ninh Thuận đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35 tỉnh), trong đó, lãnh đạo Báo Ninh Thuận cũng là thành viên trong ban chỉ đạo. Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh thường xuyên chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh, trong đó Báo Đảng địa phương là nòng cốt- với trách nhiệm là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, tiếp tục phát huy tốt vai trò Báo Đảng trong việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.Trên cơ sở đó, Báo NT xác định rõ công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã đẩy mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; xây dựng, hình thành chuyên trang Xây dựng Đảng trên báo in và báo điện tử; phân công PV phụ trách chuyên mục, đặt bài cho CTV viết về xây dựng Đảng; trong đó luôn chú trọng tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW. Ngoài ra, hằng năm đều có phát động trong PV- BTV, CTV viết bài tham gia các giải báo chí về xây dựng Đảng do trung ương và tỉnh tổ chức. Đây là đợt sinh hoạt chính trị, qua đó góp phân nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi PV- BTV với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Các ấn phẩm của Báo Ninh Thuận thường xuyên tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được nhiều độc giả nghiên cứu. Ảnh: Văn Nỷ

Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan, công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên Báo Ninh Thuận chưa thật phong phú, chưa thường xuyên và kịp thời; có lúc, có nơi còn thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao. Nguyên nhân một phần là do trình độ PV- BTV, CTVcòn hạn chế về năng lựcvà kỹ năng viết chính luận báo chí trên lĩnh vực này.

Thời gian tới, để phát huy và nâng cao hơn nữa vai trò của Báo Đảng trong tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Báo Đảng địa phương cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ, PV-BTV các cơ quan báo chí.Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, mỗi nhà báo cần nêu cao và giữ vững tinh thần, bản lĩnh chính trị; tích cực học tập và thấm nhuần những quan điểm, tư tưởng lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những diễn biến tình hình ở trong và ngoài nước để có những thông tin chính xác, kịp thời, định hướng dư luận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những lời căn dặn của Người về báo chí, về trách nhiệm của mỗi nhà báo. Cần xác định rõ, để hoàn thành trọng trách, sứ mệnh vẻ vang của “Người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”, mỗi nhà báo phải không ngừng nỗ lực học tập chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực học tập kinh nghiệm làm báo của các thế hệ đi trước và kinh nghiệm của các nền báo chí hiện đại ; thâm nhập thực tiễn, lắng nghe Nhân dân, dựa vào sức mạnh của Nhân dân để khai thác thông tin, đưa những thông tin hữu ích đến với công chúng báo chí. Đồng thời trong bối cảnh hội nhập quốc tế, mỗi nhà báo cần trang bị cho mình những kiến thức, nền tảng văn hóa sâu rộng, có năng lực ngoại ngữ, kỹ năng xử lý và làm chủ công nghệ; am hiểu và khai thác tốt báo chí trên nền tảng mạng xã hội; có thái độ tỉnh táo trước những thông tin, luận điệu xuyên tạc của thế lực phản động để có phương thức đấu tranh, phản bác hiệu quả.

Hai là, trong tình hình, bối cảnh hiện nay, các cơ quan báo chí, đặc biệt là hệ thống Báo Đảng cần bám sát, tiếp tục phát huy hiệu quả chức năng tư tưởng; định hướng; giáo dục; quản lý, giám sát xã hội; chức năng giải trí. Thông qua đó truyền bá hệ tư tưởng của Đảng, đó là Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó không ngừng nâng cao giác ngộ cách mạng, đồng thời bồi dưỡng niềm tin, tình cảm cách mạng và cổ vũ hành động cách mạng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Báo chí kết hợp tốt giữa biểu dương và phê phán; coi trọng phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, quan liêu và các tệ nạn xã hội...

Ba là, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong hình hình mới,cần tăng cường số lượng, chất lượng các bài viết tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tổ chức lực lượng trực tiếp đấu tranh phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, các thông tin xấu, độc bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên báo chí, trên các phương tiện thông tin đại chúng khác (Internet, mạng xã hội,…) góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, tổ chức, củng cố và phát huy tốt vai trò của các lực lượng trực tiếp viết bài đấu tranh, đội ngũ cộng tác viên,…đủ mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận và năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, cần có cơ chế, chính sách phù hợp để động viên, khuyến khích và bảo vệ lực lượng này trong tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bốn là, cần đổi mới, đa dạng hóa phương thức, nội dung tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tận dụng những ưu thế của khoa học - công nghệ, đưa chủ trương, đường lối của Đảng một cách chính xác, nhanh chóng, thuận lợi và hấp dẫn đến với công chúng.