Bảo hiểm xã hội tỉnh: Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Nhìn lại năm 2022, với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn đơn vị, sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, BHXH tỉnh triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển.

Nổi bật, BHXH tỉnh đã chủ động, tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành các chỉ tiêu thu, giảm nợ đọng, phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN được 1.241,56 tỷ đồng, đạt 102,9% kế hoạch, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2021. Số người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT, BHXH tự nguyện đạt và vượt kết hoạch đề ra. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,57% dân số toàn tỉnh. Các chính sách an sinh khác như hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, các đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được giải quyết đúng thời gian quy định. Quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN luôn được đảm bảo đầy đủ, kịp thời; trong năm đã giải quyết các chế độ BHXH, BHTN đầy đủ, kịp thời cho 26.708 lượt người, cao hơn 27,7% so với cùng kỳ. Thực hiện phương thức chi trả không dùng tiền mặt đạt 86,3% trên số người nhận các chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. Đặc biệt, nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định, BHXH tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với ngành Y tế đề xuất và triển khai các giải pháp tháo gỡ, đảm bảo nguồn kinh phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT cho các cơ sở KCB, tạo thuận lợi trong cung ứng dịch vụ y tế cho người tham gia. Năm 2022, các cơ sở y tế đã KCB BHYT cho 1.271.303 lượt người, cao hơn 18% so với cùng kỳ năm 2021.

Người dân khám, điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: M.Dung

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số của ngành tiếp tục được ưu tiên tập trung triển khai đồng bộ và có bước phát triển vượt bậc, góp phần đổi mới phương thức hoạt động, phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và các chủ thể tham gia BHXH, BHYT. Các dữ liệu cài đặt phần mềm VssID đến người lao động và nhân dân, đồng bộ dữ liệu BHXH với dữ liệu quốc gia về dân cư; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra liên ngành, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất đối với các đơn vị nợ đọng được triển khai có hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra.

Phát huy các kết quả đạt được, năm 2023, BHXH tỉnh tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, chủ động triển khai các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch số 115-KH/TU của Tỉnh ủy Ninh Thuận về cải cách chính sách BHXH. Kịp thời giao kế hoạch thu, chi, phát triển người tham gia năm 2023 cho BHXH các huyện; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát đối với BHXH các huyện để kịp thời xử lý những phát sinh, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp BHXH một lần, chi trả trợ cấp BHTN; tăng cường chủ động kiểm soát chi phí KCB, thực hiện nghiêm túc việc giám định trên hệ thống thông tin giám định kết hợp với duy trì giám định trực tiếp tại các cơ sở KCB BHYT để hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi để hưởng chế độ BHXH và thanh toán chi phí KCB BHYT. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc; đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, thanh ra đột xuất; khảo sát, nắm tình hình tham gia BHXH đối với các doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế nhưng chưa tham gia BHXH trên địa bàn; củng cố, mở rộng hệ thống dịch vụ ủy quyền thu BHXH tự nguyện, BHYT.

Tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở KCB về chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, nhất là việc lạm dụng để hưởng chế độ BHXH và thanh toán chi phí KCB BHYT. Duy trì hoạt động của tổ công tác liên ngành thực hiện đôn đốc, thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo vệ nội bộ, an toàn cơ quan, gắn thi đua với thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.