UBND tỉnh: Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022

Ngày 2/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện công tác quốc phòng, quân sự (QP, QS) địa phương năm 2022. Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ QP, QS địa phương. Các tiềm lực của khu vực phòng thủ (KVPT) được củng cố, tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững; nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Toàn tỉnh đã xây dựng, củng cố 184 đầu mối dân quân tự vệ; duy trì, củng cố 44 ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; 32 tiểu đội dân quân thường trực tại 32 cấp xã trọng điểm về quốc phòng; phúc tra, sắp xếp 29/29 đầu mối tổ chức đơn vị dự bị động viên. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được triển khai chặt chẽ, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Hội nghị cũng đã quán triệt tới các đại biểu Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 30/11/2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP, QS địa phương năm 2023; triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về phát động thi đua thực hiện công tác QP, QS địa phương năm 2023. Đại diện các sở, ngành, địa phương thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đạt kết quả tốt hơn.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận ý kiến góp ý của đại biểu; đồng thời, biểu dương những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ QP, QS địa phương năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Trong năm 2023, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và LLVT tỉnh chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu lãnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với quan tâm xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng các tiềm lực trong KVPT tinh, luyện, đồng bộ, vững chắc. Triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ QP, QS địa phương mà Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 giao. Trong đó, tập trung tham mưu Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quán triệt triển khai toàn diện, đồng bộ chuẩn bị diễn tập KVPT kết hợp phòng thủ cấp tỉnh và huyện Ninh Hải theo chỉ đạo của Đảng ủy Quân khu 5 và Tỉnh ủy. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng ở từng cấp, từng ngành; xây dựng KVPT địa phương đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng trong dự báo, đánh giá tình hình và tham mưu xử lý có hiệu quả các vụ việc. Tiếp tục chăm lo xây dựng LLVT địa phương vững mạnh về mọi mặt, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; bảo đảm ngân sách địa phương cho một số nhiệm vụ như: Diễn tập KVPT kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh; chi trả chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ; tiếp tục xây dựng các công trình, dự án quốc phòng; mua sắm quân lương, quân trang dự trữ cho đơn vị dự bị động viên làm nhiệm vụ khẩn cấp...

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua thực hiện nhiệm vụ QP, QS địa phương năm 2022. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao bằng khen của Quân khu 5 cho các tập thể có thành tích tiêu biểu.