Thuận Bắc: Thông qua kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022

UBND huyện Thuận Bắc vừa thông qua kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022 theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025.

Trên cơ sở kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo của các xã báo cáo, UBND huyện tổng hợp kết quả như sau: Tổng số hộ nghèo cuối năm 2021 là 2.597 hộ; hộ nghèo phát sinh năm 2022 là 35 hộ và hộ thoát nghèo năm 2022 là 502 hộ. Như vậy tổng số hộ nghèo cuối năm 2022 trên địa bàn huyện: 2.130 hộ, chiếm tỷ lệ 18,58%, tỷ lệ giảm 4,11%, đạt 102% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Đối với hộ cận nghèo, qua rà soát, hộ cận nghèo cuối năm 2021 là 1.011 hộ; hộ cận nghèo phát sinh là năm 2022 là 328 hộ; hộ thoát cận nghèo năm 2022 là 171 hộ và tổng số hộ cận nghèo cuối năm 2022 là 1.168 hộ, chiếm tỷ lệ 10, 19%, tăng 1,36% so với đầu năm 2022.

Nhìn chung, qua rà soát, các hộ thoát nghèo là do các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời giúp người dân khắc phục được những khó khăn, một số hộ dân được tiếp nhận với các dịch vụ như nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh, chính sách bảo hiểm y tế và tiếp cận các thông tin, những mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế những năm trước được phát huy hiệu quả tích cực. Bên cạnh đó, chính sách tín dụng cho người nghèo được thực hiện tốt.