Thông báo: Về việc thu hồi thuốc vi phạm chất lượng

Ngày 30/9/2022, Sở y tế Ninh Thuận có Thông báo số 4342/TB-SYTế về việc thu hồi thuốc vi phạm chất lượng.

Nêu dung nêu rõ: Thực hiện Công văn số 9586/QLD-CL ngày 28/9/2022 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi toàn quốc lộ thuốc Dung dịch uống Batiwell (Bromhexin hydroclorid 0,8mg/ml), Số GĐKLH: VD-31011-18, Số kiểm soát: 00121, NSX: 08/03/2021, HD: 08/03/2024 do Công ty cổ phần 23 tháng 9 sản xuất. Lý do: Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ đồng đều thể tích và Độ đồng đều hàm lượng.

Sở Y tế yêu cầu:

- Các công ty kinh doanh thuốc, nhà thuốc chấp hành thu hồi thuốc vi phạm nêu trên và báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 07/10/2022. Lưu hồ sơ thu hồi thuốc theo qui định.

- Các cơ sở khám chữa bệnh rà soát danh mục thuốc trúng thầu, báo cáo kết quả thu hồi (nếu có), kèm biện pháp xử lý (nếu cần) nhằm đảm bảo đủ thuốc phục vụ khám chữa bệnh.

- Thanh tra Y tế phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra và xử lý các đơn vị, cơ sở không thực hiện thu hồi sản phẩm theo công văn này.

- Giao phòng Kế hoạch, Nghiệp vụ, Tài chính (Bộ phận Dược) kiểm tra, giám sát; đề nghị xử lý các đơn vị, cơ sở không thực hiện báo cáo thu hồi. Tổng hợp số liệu, báo cáo Cục Quản lý Dược theo qui định.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai nội dung nêu trên đến các Quầy thuốc đóng trên địa bàn quản lý; tiếp nhận, báo cáo kết quả thu hồi, đồng thời chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành về Sở Y tế trước ngày 07/10/2022.

NT