Bảo hiểm xã hội Ninh Thuận: Quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2022

Từ đầu năm đến nay, mặc dù triển khai nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, song với sự nỗ lực của toàn ngành, sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, việc triển khai các chính sách bảo hiểm trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến rõ nét.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, đến cuối tháng 8/2022, số người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 102,9%; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đạt 103,6%; số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 33,4%; 536.373 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt 98,5% kế hoạch năm 2022. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 89,6% so với dân số. Số thu BHXH, BHYT, BHTN lũy kế 8 tháng được 771,8 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch. Cùng với nhiệm vụ thu, BHXH tỉnh tăng cường công tác quản lý về BHXH, BHYT, BHTN nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BHYT, BHTN. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch. Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chú trọng công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và thực hiện nghiệp vụ tại đơn vị. Triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chủ động, tích cực phối hợp các cơ quan liên quan kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và BHXH Việt Nam, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, trong 3 tháng cuối năm 2022, BHXH tỉnh xác định: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, cùng với việc phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam. Tập trung xây dựng và triển khai các kịch bản, phương án nhằm tăng tốc công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh hình thức truyền thông trực tuyến, tư vấn nhóm nhỏ trong tình hình mới; tập trung rà soát dữ liệu từ ngành Thuế phục vụ công tác thu, phát triển đối tượng; triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2022-2023; tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, vận động những trường hợp không thuộc ngân sách nhà nước cấp thẻ BHYT (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) tham gia BHYT. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng, phổ biến cách làm hay, tuyên truyền về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

BHXH tỉnh cũng đẩy mạnh phối hợp thanh tra liên ngành, tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm; tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT trên hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử. Thực hiện các biện pháp đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong thực hiện thủ tục về BHXH, BHYT, BHTN. Đảm bảo giải quyết kịp thời quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN cho người dân, người lao động, doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, đó là: Số người tham gia BHXH tự nguyện giảm so với cuối năm 2021; số nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN cao, chiếm 4,48% kế hoạch thu... Để khắc phục vấn đề trên trong thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tuyên truyền để người dân hiểu và tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; vận động các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia đóng góp nguồn lực giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng tham gia BHYT. Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tiếp tục xem xét cân đối nguồn ngân sách địa phương và huy động tài trợ từ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm để hỗ trợ mức đóng BHYT cho người đồng bào dân tộc thiểu số đã được cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 582/QĐ-TTg nhưng không thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và không thuộc đối tượng khác do ngân sách nhà nước đóng 100%; hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện cho người tham gia. Tiếp tục thực hiện quy trình thu nợ; quy trình khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; quy trình kiểm tra hồ sơ đóng BHXH; xác định tình trạng hoạt động của một số doanh nghiệp trên dữ liệu Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp để giảm nợ; rà soát dữ liệu cơ quan Thuế để phát triển người tham gia BHXH bắt buộc.

Với sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam; sự phối hợp chủ động, tích cực của các sở, ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố và với quyết tâm của toàn ngành, tin rằng BHXH tỉnh sẽ đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.