Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2022

Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), năm 2021, Chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh ta đạt giá trị 0,3048, tăng 44,6% so với năm 2020, xếp thứ 53/63 tỉnh, thành phố và tăng 10 bậc so với năm 2020. Cụ thể: Chính quyền số đạt 0,3512, tăng 52,2%, xếp thứ 47/63 tỉnh, thành phố, tăng 16 bậc so với năm 2020; Kinh tế số đạt 0,3393, tăng 76,8%, xếp thứ 47/63 tỉnh, thành phố, tăng 12 bậc so với năm 2020; Xã hội số đạt 0,3220, tăng 58,7%, xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố, tăng 8 bậc so với năm 2020.

Với kết quả trên, tỉnh ta được xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố có Chỉ số DTI thấp. Để khắc phục những hạn chế và tạo chuyển biến tích cực trong công tác chuyển đổi số (CĐS) của tỉnh, nâng cao xếp hạng về Chỉ số DTI, ngày 28/9/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4233/KH-UBND thực hiện nâng cao Chỉ số DTI trên địa bàn tỉnh năm 2022. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã và các doanh nghiệp có liên quan tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời liên quan đến CĐS; bố trí nguồn lực hợp lý, xác định những công việc cấp bách, thiết yếu để tập trung ưu tiên thực hiện trước; quan tâm “đúng mức” đến cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin; xác định việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần trong việc nâng cao Chỉ số DTI của tỉnh.

Trung tâm Giám sát an toàn, an ninh mạng và điều hành đô thị thông minh tỉnh. Ảnh: V.Nỷ

Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, Kế hoạch của UBND tỉnh nêu rõ 8 nhóm vấn đề để tập trung chỉ đạo thực hiện, cụ thể: Đối với nhóm nhận thức số, các sở, ban, ngành, địa phương thành lập Ban Chỉ đạo CĐS của cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở kiện toàn lại Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, trong đó có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách nhiệm vụ CĐS của cơ quan, đơn vị, địa phương. Triển khai xây dựng chuyên trang cấp tỉnh về CĐS để phục vụ cho công tác truyên truyền và cung cấp các hoạt động về CĐS của tỉnh.

Đối với nhóm thể chế số, cần xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn định kỳ hằng năm phổ biến, quán triệt và giám sát tuân thủ kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh theo Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 12/12/2021. Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản định kỳ hằng năm nhắc nhở, chấn chỉnh quản lý chi cho CĐS; xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn định kỳ hằng năm để phổ biến, quán triệt công tác chi cho chuyển đổi số theo quy định. Nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách thuê chuyên gia CĐS; khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đối với nhóm hạ tầng số, giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện mục tiêu đến năm 2022, tỷ lệ dân số trên 15 tuổi có điện thoại thông minh đạt 85%; tỷ lệ hộ gia đình có người có điện thoại thông minh đạt 95%; tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 75%. Triển khai nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây, kết nối nền tảng điện toán đám mây Chính phủ. Đồng thời, chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai rà soát, báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong nền tảng số được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Đối với nhóm nhân lực số, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 1813/KH-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh. Sở TT&TT tổ chức đào tạo, phổ cập kỹ năng số cho tổ công nghệ số cộng đồng; khẩn trương tham mưu kiện toàn lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở để bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ về CĐS; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phổ cập kỹ năng số cơ bản trên nền tảng OneTouch cho người dân. Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đề xuất, khuyến khích các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học, sau đại học trên địa bàn tỉnh có đào tạo về chuyển đổi số. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở TT&TT, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho người lao động...

Đối với nhóm an toàn thông tin mạng, Sở TT&TT tăng cường công tác chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát xây dựng các phương án bảo vệ, ứng cứu xử lý sự cố tấn công mạng, đề xuất cấp độ an toàn thông tin tương ứng đối với các hệ thống thông tin theo quy định. Theo dõi, triển khai hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng và bảo mật dữ liệu cho các hệ thống thông tin Chính quyền số theo mô hình 4 lớp; đảm bảo hệ thống được kết nối, chia sẻ giám sát, chia sẻ thông tin về mã độc cho Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc theo quy định.

Đối với nhóm hoạt động chính quyền số, các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường, quyết liệt, tập trung chỉ đạo để nâng cao hiệu quả khai thác sử dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đảm bảo năm 2022 tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 55% đối với cấp tỉnh; 40% đối với cấp huyện và 20% đối với cấp xã; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 60%. Tăng cường công tác quản lý, triển khai kết nối, sử dụng dữ liệu qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) và Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP)...

Đối với nhóm hoạt động kinh tế số, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh, Viettel Post - Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng sàn thương mại điện tử Vỏ sò và Postmart; đảm bảo mục tiêu năm 2022 tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 7%. Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai, hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử, nộp thuế điện tử; đảm bảo mục tiêu năm 2022 tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100% và tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 50%...

Đối với nhóm hoạt động xã hội số, giao Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện việc cấp danh tính số, tài khoản định danh điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh theo quy định. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Ninh Thuận tập trung triển khai hiệu quả Kế hoạch phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, đảm bảo mục tiêu năm 2022 tỷ lệ người dân từ đủ 15 tuổi trở lên số có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt từ 65-70%. Sở TT&TT tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân trong độ tuổi trưởng thành đăng ký sử dụng chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân để thuận tiện trong việc thực hiện các giao dịch điện tử; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến kỹ năng số cơ bản cho người dân trong độ tuổi lao động, mục tiêu năm 2022 tối thiểu 100.000 lượt người; triển khai xây dựng phần mềm Smart Ninh Thuận tích hợp các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước để thuận tiện cho người dân được tham gia vào cùng cơ quan nhà nước giải quyết vấn đề của địa phương với chính quyền.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc phải kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở TT&TT) để được hướng dẫn, tổng hợp, xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.