Hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025

Ngày 4-9-2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 51/2022/QĐ-UBND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch (DL) Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, từ ngày 14-9-2022, các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân hoạt động DL có đăng ký hoạt động kinh doanh và kinh doanh DL trên địa bàn tỉnh sẽ được tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí đầu tư thực hiện một số hạng mục như: Xây dựng điểm dừng chân phục vụ khách DL; hỗ trợ phát triển DL cộng đồng (trong đó: Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà sàn của đồng bào dân tộc Raglai, nhà cổ của đồng bào dân tộc Chăm kinh doanh DL homestay, có quy mô phục vụ từ 10 khách trở lên; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà vệ sinh, lắp đặt hệ thống thu gom rác thải; các biển báo chỉ dẫn tại các thôn, địa điểm có hoạt động DL được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hỗ trợ phát triển các hoạt động, các sản phẩm DL cộng đồng); hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực DL; hỗ trợ công tác xúc tiến, quảng bá DL; hỗ trợ duy trì, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống phục vụ DL.

Du khách tham quan và chụp ảnh tại Khu trưng bày sản phẩm gốm Bàu Trúc (Ninh Phước). Ảnh: Văn Nỷ

Tổng mức kinh phí hỗ trợ dự kiến trong giai đoạn 2022-2025 là 21,149 tỷ đồng; trong đó, nguồn ngân sách tỉnh (vốn sự nghiệp) 7,1 tỷ đồng và từ các nguồn khác là 14,049 tỷ đồng.