Hỗ trợ đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành Y tế tỉnh giai đoạn 2021-2025

Ngày 18-8-2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành Y tế tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, đối tượng áp dụng là viên chức đang công tác tại trạm y tế xã, trung tâm y tế các huyện, thành phố; viên chức đang công tác tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện chuyên khoa Da liễu - Tâm thần, Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y được cử đi đào tạo bác sĩ chuyên ngành lao, phong, tâm thần, pháp y; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều kiện để được hỗ trợ là viên chức có độ tuổi không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo và có cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo.

Bệnh nhân được tư vấn, khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Ảnh: M.Dung

Mức chi hỗ trợ học phí bằng 70% của mức chi hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 9-8-2019 của UBND tỉnh được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 67/2021/QĐ-UBND ngày 23-9-2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 9-8-2019 của UBND tỉnh quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Số lượng viên chức được hỗ trợ đào tạo dự kiến 53 người; thời gian áp dụng đối với viên chức có Quyết định cử đi học từ năm 2021 đến năm 2025 và cho đến khi hoàn thành khóa học.

Nguồn kinh phí thực hiện giai đoạn 2021-2025 dự kiến hơn 11,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương hỗ trợ 70% và kinh phí đơn vị, cá nhân là 30%.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 28-8-2022.