Thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh

Ngày 12-8-2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 3507/UBND-KTTH về thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh.

Văn bản nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 4558/VPCP-KSTT ngày 21/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 27/10/2021; Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 17/12/2021; Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể sau:

Đặt doanh nghiệp làm trung tâm, coi việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này; nâng cao nhận thức đầy đủ vai trò của các khu vực kinh tế, trong đó xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng cho phát triển của Tỉnh.

Du khách mua sản phẩm OCOP tại Trung tâm trưng bày sản phẩm của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Ảnh: Văn Nỷ

Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết có liên quan của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và Kế hoạch số 3160/KH-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI năm 2022; Thông báo số 216/TB-VPUB ngày 10/7/2022 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội thảo đánh giá, phân tích chỉ số PCI năm 2021.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, điều kiện kinh doanh. Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp; giảm tối đa rủi ro pháp lý và chi phí hành chính cho doanh nghiệp. Áp dụng đầy đủ nguyên tắc về quản lý rủi ro trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tạo cơ hội cho các dự án chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng…; gắn cải cách thủ tục hành chính với xây dựng Chính quyền điện tử; lấy cải cách hành chính làm khâu đột phá, lấy công tác hỗ trợ doanh nghiệp tại chỗ làm hạt nhân; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, khai thông các điểm nghẽn, huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, lấy “đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, đầu tư theo phương thức đối tác công-tư và xã hội hoá để phục vụ cho các chiến lược và chính sách phát triển bền vững của Tỉnh.

Triển khai thực chất dịch vụ công trực tuyến; không chỉ tăng số lượng các thủ tục hành chính kết nối điện tử mà cần đảm bảo tỷ lệ hồ sơ được thực hiện thuận lợi và thành công qua nền tảng điện tử. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đánh giá thường xuyên về hiệu quả thực thi các giao dịch điện tử trong tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, kết nối, chia sẻ, mở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế-xã hội. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện, hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, nâng cao chất lượng phần mềm hệ thống quản lý, nền tảng tích hợp, chia sẻ, tạo bước đột phá hiện đại hóa nền hành chính, quản trị; cung cấp tối đa các dịch vụ tiện ích số, mang lại giá trị gia tăng và tạo sự thuận tiện nhất cho người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội với chất lượng ngày càng tốt hơn.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch COVID-19, trong đó bao gồm các giải pháp khắc phục chuyển đổi số. Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tập trung từng bước chuyển đổi phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển thương mại điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin để minh bạch hóa quy trình, thủ tục hành chính để doanh nghiệp dễ tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Thúc đẩy triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa; tập trung các giải pháp tư vấn, đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, ưu tiên đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID 19; thay đổi cách tiếp cận doanh nghiệp, chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ và chăm sóc; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp, nhà đầu tư; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư, người lao động, người dân. Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp thế hệ mới mà mối quan hệ giữa doanh nghiệp với chính quyền và các yếu tố bảo đảm là một phức hợp, quan hệ cộng sinh, tạo tiền đề tương hỗ cho nhau, cùng thắng, cùng phát triển lâu dài.

Thường xuyên tổ chức đối thoại, trao đổi với người dân và doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt thông tin, giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị nào thì cần giải quyết ngay, giải quyết đến cùng và xác định thời gian giải quyết cụ thể, rõ ràng. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị thì kịp thời bảo cáo và kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền liên quan; đồng thời, theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị đó.

Hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác, tận dụng khi có cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do. Tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm được cơ hội khác biệt, phát huy tối đa tài năng, trí tuệ, năng lực, làm giàu chính đáng, xây dựng và phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, bền vững trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường tuyên truyền, thúc đẩy, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp khi đủ điều kiện.

Tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo môi trường bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực giữa các thành phần kinh tế; nâng cao hiệu quả tính minh bạch làm cơ sở thu hút các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn, gắn với hợp tác, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm với các doanh nghiệp của Tỉnh.

2. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp, hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Giống thủy sản:

- Tiếp tục tham gia phản biện, đóng góp chính sách. Chia sẻ và phản ánh các vấn đề, những khó khăn, vướng mắc; đề xuất các kiến nghị liên quan đến chính sách và thực thi chính sách để đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo sự thuận lợi, giảm chi phí và an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Các Hiệp hội doanh nghiệp cần phối hợp, hợp tác hiệp lực; trao đổi, chia sẻ các mối quan tâm của nhau, ủng hộ lẫn nhau trong đề xuất các sáng kiến, kiến nghị cụ thể về cải thiện môi trường kinh doanh.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên; định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ theo quy định; kịp thời đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh.

Văn bản yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp để tiếp tục chỉ đạo.