Quy định mức thu một số khoản lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 4-8-2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND quy định mức thu một số khoản lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, đối tượng áp dụng là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tham gia vào hoạt động cung cấp dịch vụ thu lệ phí có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 14-8-2022 đến hết ngày 30-6-2023, mức thu một số khoản lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như sau:

- Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 31-12-2020 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 3-8-2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 31-12-2020 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

- Lệ phí hộ tịch: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 31-12-2020 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 31-12-2020 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 31-12-2020 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

- Lệ phí đăng ký kinh doanh: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Quyết định số 58/2020/QĐ-UBND ngày 29-12-2020 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

- Lệ phí đăng ký cư trú: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 3-8-2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 31-12-2020 của UBND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

Quyết định cũng nêu rõ, từ ngày 1-7-2023 trở đi, mức thu các khoản lệ phí quy định nêu trên thực hiện theo quy định tại các Quyết định: số 65/2020/QĐ-UBND; số 58/2020/QĐ-UBND; số 42/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh.