Bí thư Đảng ủy xã nêu gương học tập và làm theo Bác

Với cương vị là Bí thư Đảng ủy xã Phước Minh (Thuận Nam), đồng chí Trần Thị Hoa (ảnh) luôn thấm nhuần lời dạy của Bác trong việc nêu cao tính tiền phong gương mẫu, phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Đồng thời chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương...

Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Phước Minh ngày càng trong sạch, vững mạnh; kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Trần Thị Hoa cho biết, xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên. Trên tinh thần đó, ngay từ đầu năm, đồng chí Hoa đã chỉ đạo cho 10 chi bộ trực thuộc tiến hành tổ chức quán triệt triển khai chuyên đề toàn khóa, với sự tham gia của 106 đảng viên. Sau khi học tập, quán triệt chỉ thị có 100% cán bộ, đảng viên đã viết thu hoạch theo đúng quy định. Phần lớn các bài viết thu hoạch đảm bảo yêu cầu nội dung đề ra, có liên hệ thực tế gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cá nhân; nhiều bài viết đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả chỉ thị trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đồng chí Hoa yêu cầu cấp ủy, chi bộ xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế ở địa phương. Trong đó tập trung vào việc giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, phát huy tinh thần “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu trong việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, lề lối công tác; chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, tận tụy phục vụ và kính trọng Nhân dân...

Nhờ sự định hướng tốt công tác tư tưởng của đồng chí Hoa đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm trong việc phát huy tinh thần trách nhiệm được giao, đoàn kết, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, trong năm 2021 xã đã thực hiện đạt và vượt 12/14 chỉ tiêu so với nghị quyết đề ra.

Trong thời gian tới, để phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi, đảng bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Thị Hoa quyết tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức công vụ cho cán bộ, đảng viên. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để có chỉ đạo kịp thời. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính. Chỉ đạo chính quyền và các tổ chức, đoàn thể tăng cường đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động. Thực hiện nghiêm quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Với thành tích đạt được, vừa qua, đồng chí Trần Thị Hoa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Phước Minh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam tặng giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021...